Nyheter

Green Cargo fokuserar på effektivisering, ökad tillförlitlighet och säkrare arbetsmetoder

Att öka tillförlitligheten och höja kvalitet mot kund samtidigt som bolaget förenklar och effektiviserar de interna processerna blir tydligt fokus under 2024. Under årets sista kvartal var volymer och intäkter svaga. Tillsammans med höga produktions- och underhållskostnader påverkar det Green Cargos resultat negativt.

Koncernens rörelseresultat uppgick under fjärde kvartalet till –71 (–11) MSEK och inkluderar 75 (187) MSEK i erhållen miljökompensation.

Perioden oktober–december 2023:

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 035 (1 120) MSEK

Koncernens rörelseresultat uppgick till –71 (–11) MSEK

Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 75 (187) MSEK

Koncernens resultat efter skatt uppgick till –68 (–29) MSEK

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 427 (109) MSEK

Perioden januari–december 2023:

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4 168 (4 519) MSEK

Koncernens rörelseresultat uppgick till –44 (104) MSEK

Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 430 (374)

Koncernens resultat efter skatt uppgick till –97 (43) MSEK

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 1 066 (1 331) MSEK

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå

När Green Cargo sammanfattar det sista kvartalet konstaterar man att 2023 inte blev som planerat. Den positiva tillväxttrenden som man såg under 2022 bröts under året. Utöver att kostnadsinflationen fortsatte öka, märktes det försvagade konjunkturläget i minskad efterfrågan på transporter i delar av marknaden.

Det finns därtill ett påtagligt samband mellan Green Cargos försämrade intjäningsförmåga och konsekvenserna av Trafikverkets implementering av planeringssystemet MPK. Bolaget konstaterar vidare att MPK fungerar allt bättre i och med tidtabellskiftet i december och vi ser med tillförsikt fram emot ett mer stabilt år trafikalt.

Under det fjärde kvartalet påverkades Green Cargos resultat negativt av minskade transportvolymer, lägre intäkter samt höga kostnader relaterat till produktion och underhåll. Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 1 035 (1 120) MSEK, vilket är en minskning med knappt åtta procent jämfört med samma period föregående år.

Den norska inrikesverksamheten upphörde under årets första kvartal, vilket påverkar omsättningen negativt med 117 MSEK i det fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till –71 (–11) MSEK och inkluderar 75 (187) MSEK i erhållen miljökompensation.

För perioden januari-december uppgick koncernens nettoomsättning till 4 168 (4 519) MSEK, vilket är en minskning med knappt åtta procent jämfört med föregående år. Den minskade nettoomsättningen jämfört med föregående period förklaras i huvudsak av att den norska inrikestrafiken upphörde i början av året, vilket påverkar omsättningen för perioden negativt. Transportvolymerna var drygt sex procent lägre jämfört med 2022. Rörelseresultatet uppgick till –44 (104) MSEK och inkluderar 430 (374) MSEK i erhållen miljökompensation.