Nyheter

Nu byggs sista flaskhalsen på E18 bort

– Vi har haft en bra framdrift i projektet och ligger bra till tidsmässigt. Vi ska vara färdiga med hela sträckan senast i november 2025, men vi arbetar aktivt för att vara klara med några etapper tidigare, säger Trafikverkets projektledare Per Ahlenius.

Utbyggnaden av 24 kilometer motorväg på E18 mellan Köping och Västjädra har kommit halvvägs. Från i sommar kommer trafiken att gå på den nybyggda väghalvan på större delen av sträckan medan den gamla vägen rustas upp för att bli en del av motorvägen. Hösten 2025 ska allt vara klart.

På den cirka 20 mil långa sträckan mellan Örebro och Stockholm är det bara de 24 kilometerna mellan Köping och österut till Västjädra, där väg 56 från bland annat Eskilstuna ansluter till E18, som ännu inte har motorvägsstandard. Med 18 000 till 25 000 fordon per dygn har den olycksdrabbade vägen nått sitt kapacitetstak.

Målet med vägprojektet är ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och regionutveckling i Mälardalen. Byggnationen påbörjades sommaren 2022. Vägen byggs ut från 2+1-väg till motorväg. Den nya vägen följer i stort den gamla sträckningen och den nya väghalvan byggs i huvudsak norr om befintlig väg.

På två delsträckor är den nybyggda väghalvan klar, så när som på slitlager, och trafikeras med mötande trafik medan den gamla vägdelen rustas upp. Detta gäller etapp 2 från trafikplats Morgendal (124) till Sörstafors (125) respektive etapp 4 Eriksberg (126) vid Hallstahammar – Västjädra (127). 

På etapp 3, den korta sträckan Sörstafors (125) till Eriksberg (126), öppnas den nybyggda väghalvan sent i vår och därefter påbörjas upprustningen av befintlig väg. Även om etapp 3 är den kortaste etappen med sina tre kilometer så finns det flera tidskritiska moment på sträckan. Bland annat ska ett grundvattenskydd för Hallstahammars vattentäkt byggas på etappen och den befintliga bron över Kolbäcksån ska renoveras med nya kantbalkar, räcken och ny isolering.

Etapp 1, sträckan Köping (123) – Morgendal (124), är den som blir klar sist. 

– Där intensifieras bygget av ny väg under året för att vi under 2025 ska kunna leda över trafiken till den nybyggda delen och rusta upp befintlig väg till motorvägsstandard, säger Per Ahlenius. 

Stålbalkar med specialtransport

Projektet Köping – Västjädra inbegriper fyra trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar. Tre befintliga broar över E18 renoveras. Det största broarbetet gäller en längre bro över Kolbäcksån mellan Sörstafors och Eriksberg. 

– Där har vi valt att lyfta stålbalkarna på plats med mobilkranar istället för att lansera ut dem och därigenom både spara tid och minimera risker.

Fem stycken 66 meter långa stålbalkar har tillverkats i Sölvesborg i Blekinge och körts med specialtransporter till hamnen i Karlshamn för att sedan skeppas längs ostkusten och via Södertälje kanal upp i Mälaren för att landa i Västerås hamn. Därifrån har de återigen körts på väg fram till byggplatsen. Balkarna lyftes på plats i början av december.

Andra brobyggen som har utförts under 2023 är två betongbroar över enskild väg vid Åskebro på etappen Eriksberg – Västjädra. De lanserades på plats med hjälp av domkrafter under en helg som E18 var avstängd. En 23 meter bred faunabro, den första i Västmanland, har också byggts i anslutning till ett skogsparti mellan Morgendal och Sörstafors.

Vägbygget beskrivs som konventionellt och har inte inneburit några större tekniska utmaningar. Det har dock funnits behov av grundförstärkningar på partier med åkermark. Kalkcementpelare och multicem-teknik används. Bland andra klimatanpassade åtgärder märks användandet av alternativa drivmedel och återvunnen krossad betong från betongfabriken i Kungsör som understa skyddslager för den nya väghalvan. Därtill arbetar man exempelvis med optimerad massbalans inom projektområdet.  

Samverkan en framgångsfaktor

Per Ahlenius berättar att det under hela projekttiden varit en bra samverkan med entreprenören. 

– Vi nyttjar den samlade kompetensen inom båda organisationerna för att ta fram det som vi beskriver som projektets bästa lösning utan att Trafikverket tar över något konstruktionsansvar eller frångår kontraktet.

– Utmaningen har varit att bygga ny väg samtidigt som E18 är fullt trafikerad. Det gäller att ha en framkomlig och trafiksäker väg för trafikanterna samtidigt som det måste vara en säker arbetsplats för de som arbetar på vägen.

En motorväg var planen redan på 1960-talet. När pengarna inte räckte byggdes vägen som 13-metersväg. År 2000 byggdes den om till en mötesfri 2+1-väg och nu förverkligas det som var tanken från början. Genom att det tidigt planerades för en bredare väg har de befintliga broarna över E18 tillräcklig längd. Nu har det på de ställena handlat om att schakta bort massorna under broarna för att kunna bygga en ny väghalva genom brospannet.

FAKTA:

Byggtid: April 2022 – november 2025

Byggherre: Trafikverket Region Mellersta

Totalentreprenör: Entry AB

Kostnad: 1,38 mdr (NTP 2022-01)