Nyheter

Detaljplan för vägar kring nytt resecentrum i Sävar på granskning

Som en del i planeringen för Norrbotniabanan tas en ny detaljplan fram för vägar i anslutning till det kommande resecentrumet i Sävar. Förslaget innebär förändringar för Kungsvägen och Generalsvägen. Förslaget innebär också att gång- och cykeltunneln mellan Granvägen och Drottninggatan ersätts med en gång- och cykelbro.

– Det här är en viktig pusselbit i arbetet med Norrbotniabanan. Ombyggnation av Kungsvägen behövs för att ge plats åt järnvägen och det resecentrum som planeras. När vägen byggs om förbättras förutsättningarna för hållbara färdsätt. Man ska på ett säkert sätt kunna gå och cykla till resecentrum, säger Anna Hedkvist Herzog, planarkitekt, Umeå kommun.

Planförslaget innebär att Kungsvägen i Sävar får en ny funktion som huvudgata och infartsgata från E4 söderifrån. Kungsvägen byggs om från korsningen med Generalsvägen fram till vårdcentralen och breddas med gång- och cykelbanor och trädplanteringar.

Vägen förskjuts en aning norrut jämfört med dagens läge, vilket ger plats för järnvägens dragning genom Sävar och ett resecentrum. Resecentrum Sävar ska försörjas med busstrafik via nya hållplatser på Kungsvägen. I samband med ombyggnationen kommer även Generalsvägen att få en ny anslutning till Kungsvägen. Även del av Generalsvägen kommer förses med gång- och cykelbana och trädplanteringar.

Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunfullmäktige under andra kvartalet detta år vilket innebär att ombyggnationer av Kungsvägen och Generalsvägen skulle kunna påbörjas detta år. Kungsvägen och del av Generalsvägen kommer att byggas om i etapper, för att minska trafikstörningar.

Tunneln mellan Granvägen och Drottningvägen ersätts med en bro

När järnvägen byggs kommer en befintlig gång- och cykeltunnel mellan Granvägen och Drottningvägen att påverkas. Det gör att det blir lämpligt att ersätta tunneln med en gång- och cykelbro, för att få till en planskild korsning för oskyddade trafikanter över järnvägen.

Gång- och cykelbron skapar en koppling som kan kännas mer trygg än dagens tunnel. Anläggandet av den nya gång- och cykelbron kommer att påbörjas när arbetet med själva järnvägen startat.