Nyheter

Ny IDC-undersökning från IFS visar att komponerbarhet underskattas

En ny undersökning från IFS och Boomi, som utförts av IDC, visar att företag går miste om möjligheter och insikter, på grund av föråldrad teknik och en bristande förståelse om vad en strategi för komponerbarhet erbjuder. I undersökningen deltog över tusen företagsledare från tillverknings-, energi-, underhålls-, ingenjörs- och telekombranschen samt flyg- och försvarsindustrin, från tolv länder i Europa, Nordamerika, EMEA och Asien.

Komponerbarhet innebär att ett systems komponenter och funktionalitet kan samverka effektivt – allt eftersom affärskraven utvecklas och förändras. Det betyder att olika funktionella delar av ett affärssystem kan kombineras på ett flexibelt sätt för att skapa nytt affärsvärde för företaget och sina kunder.

Detta kan betyda, exempelvis inom tillverkningsindustrin, att man kan skala upp eller ner produktionen med hjälp av mer avancerade prognoser till exempel genom AI, eller ge kunder möjlighet att ändra specifikationerna för en beställd produkt tätt inpå då den ska produceras. Komponerbarhet innebär också möjligheten att snabbt och kostnadseffektivt kunna integrera till andra system.

Men trots att komponerbarhet är ett viktigt element inom en mängd olika branscher, visar en undersökning från IDC att okunskap och föråldrad teknik och utdaterade applikationer står i vägen för utvecklingen hos många företag.

Utdaterade applikationer ett stort problem

Även om de flesta verksamheter idag är övertygade om att de hanterat de senaste årens omvärldsfaktorer framgångsrikt, så har det inte alltid varit friktionsfritt. Respondenterna i undersökningen blev frågade vilken den största utmaningen varit, och då även den de fokuserat mest på. 56 procent svarade att den största utmaningen varit rörelsekapital och lagerbalans, 53 procent angav stora variationer i efterfrågan och 48 procent angav oförutsägbara leveranskedjor.Samtidigt lyfte 60 procent av respondenterna utdaterade applikationer, 48 procent brist på teknisk integration och 43 procent osmidiga system, som de främsta anledningarna till att deras ansträngningar hindrats. Här kan man tydligt se vilka potentiella kostnader och affärsrisker ineffektiva system kan skapa.

Föråldrad teknik kan ställa till med många olika problem för organisationer. 18 procent upplevde informationssilos och 24 procent bristande tillgång till data, som konsekvenser av deras nuvarande system. Det här tyder på att företag är begränsade i att använda den information och kunskap som redan finns, vilket leder till en sämre förmåga att justera verksamhetens långsiktiga mål och fokus.

Brist på komponerbarhet orsakar teknisk skuld

Då 41 procent av deltagarna saknar en strategi för komponerbarhet inom deras organisation, riskerar deras affärer att stagnera, vilket resulterar i en så kallad teknisk skuld. Även om värdet av komponerbarhet är välförstått av över 70 procent av respondenterna i undersökningen, så gäller detta de respondenter som är chefer med affärs- och tekniskt ansvar. Av respondenterna som sitter i företagens styrelser förstår endast 19 procent tydligt vad komponerbarhet kan erbjuda deras organisation.

Undersökningen visar även vilka affärsområden som tros ha mest att vinna på med en strategi för komponerbarhet. På denna fråga svarade 51 procent leverantörskedjan, 47 procent kundtjänst och service, 36 procent kundupplevelse och 51 procent affärsutveckling. Dessa siffror visar på att företag har behov av komponerbarhet för att behålla sin konkurrenskraft, anpassningsförmåga och driva hög produktivitet genom hela verksamheten.En central databas och en välutvecklad molntjänst där innovation kan adderas kontinuerligt är grunden för att snabbt kunna dra nytta av värdet i annan teknik. De som inte redan har flyttat till molnet eller formulerat en tydlig strategi för komponerbarhet kan därmed hindras från att få ut vad de behöver ur sin AI- och maskininlärningsteknik. 15 procent av respondenterna svarade att denna teknik minskar kostnader, 14 procent att den gör det möjligt att få ut produkter snabbare på marknaden, 14 procent att den underlättar affärsplanering och 14 procent att den gör det lättare för företagen att hänga med i förändringar och blir därmed mindre utsatta för risker.

Utmaningen organisationer möter nu är att förverkliga värdet i komponerbarhet, samtidigt som endast sammanlagt 55 procent av företagsledningar och styrelser förstår sig på värdet i den. Detta samtidigt som bara hälften av respondenterna angav att de kommit tillräckligt lång på sin resa mot välintegrerade molntjänster.

 Komponerbarhet gör det möjligt för organisationer att anpassa sig efter de utmaningar som de står inför vid ett givet tillfälle, säger Martin Gunnarsson, Senior Vice President på IFS R&D. Det är bara en tidsfråga tills fler börjar inse värdet det här erbjuder verksamheter, och därför kommer börja att implementera system som bygger på komponerbarhet. En strategi för komponerbarhet gör företag motståndskraftiga, eftersom de då får det lättare att justera sig efter en rörlig marknad, förändringar i leveranskedjor och mycket mer.

Foto: Train Learn Grow 

Om undersökningenUndersökningen utfördes under december 2023. I undersökningen deltog över 1000 beslutsfattare i ledande positioner från tillverknings-, energi-, underhålls-, ingenjörs- och telekombranschen samt flyg- och försvarsindustrin, från tolv länder i Europa, Nordamerika, EMEA och Asien.