Nyheter

Vägledning förenklar för laddplatser vid flerbostadshus

Den lagstiftning vi har är tillräcklig för att kommunerna ska kunna anordna laddplatser på allmän platsmark. Det framkommer i det uppdrag som i dag presenteras för regeringen:

– Vi ger i rapporten vägledning som stöd till kommunerna om hur lagstiftningen bör tolkas när de ska fatta beslut om laddplatser, säger Lars Carlsson, utredare vid Transportstyrelsen.

I juni 2023 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av de regelverk som är viktiga för att kunna skapa laddplatser på allmän platsmark (det vill säga en gata, en park eller ett annat område som enligt detaljplanen ska användas gemensamt). Syftet med översynen var att förenkla reglerna och påskynda elektrifieringen av vägtransporter.

Det finns i dag en osäkerhet hos kommunerna om hur reglerna ska tolkas. Till exempel om laddplatser får anläggas på allmän platsmark, då den ska vara till för gemensamma ändamål, och om det krävs polistillstånd eller inte för att sätta upp laddstolpar på offentlig plats.

Transportstyrelsen föreslår inga ändringar av regelverken, utan redogör i stället för hur de olika frågorna bör bedömas. Den här vägledningen ska bidra till ökad förståelse om vad som gäller och underlätta vid beslut om laddplatser  på allmän platsmark:

– Bedömningarna i översynen bidrar till att undanröja osäkerheter om hur reglerna ska tolkas och kommer att förenkla beslutsfattandet vid anordnande av laddplatser inne i städerna, säger Lars Carlsson.

”Fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon”

Kommuner har också tyckt att trafikregelverket kring laddplatser är otydligt, bland annat om uppställning på laddplatser kan tidsbegränsas och avgiftsbeläggas eller inte.

– Ett fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon. Enligt gällande regelverk går det då att bestämma om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering på laddplatsen, säger Lars Carlsson.

I Sverige bor cirka 4,5 miljoner i lägenhet. Elfordon laddas i huvudsak i nära anslutning till bostaden. Genom att klargöra regelverket för laddplatser på allmän platsmark kan fler – även hushåll i flerbostadshus – ges tillgång till laddning nära hemmet.

– Det underlättar för fler att välja eldrift och därmed påskyndas elektrifieringen, i förlängningen bidrar detta till att vi kan uppnå nationella klimat- och miljömål, avslutar Lars Carlsson.

Foto: VariousPhotography