Nyheter

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

– Biodrivmedelsandelen har mer än halverats sedan årsskiftet. Även om vi ser en ökning av HVO 100 så uppväger inte det raset som vi sett på HVO drop in, säger Anders Noren, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

I och med att reduktionsplikten kommer att ligga på 6% under perioden 2024-2026 innebär det att koldioxidutsläppen, från vägtransportsektorn, ökar och att Sveriges miljömål och åtaganden inom EU till 2030 blir svåra att nå. Regeringen har aviserat att en utredning ska tillsättas som ska föreslå nya effektiva styrmedel.

– Vi föreslår att reduktionsplikten ersätts av ett omställningssystem som är teknikneutralt, inkluderar alla förnybara energibärare som flytande biodrivmedel, biogas, el, och elektrobränslen och är i linje med redan gällande regelverk inom EU, fortsätter Anders Norén.

– Systemet vi föreslår kommer att kunna leverera kostnadseffektivt över tid. Det är viktigt att såväl fortsatt elektrifiering som ökad andel biodrivmedel premieras för att omställningen från fossilt till fossilfritt ska ske så effektivt som möjligt. Ett omställningssystem bör även inkludera nya drivmedel som i dag är i sin linda, såsom vätgas och elektrobränslen. Vi behöver flera alternativ för olika trafikslag och applikationer vid olika tidpunkter, avslutar Anders Norén.

Ta del av statistiken för januari 2024 på:

Drivkraft Sveriges webbplats