Nyheter

Ny global forskningsrapport: Fler än hälften av alla visselblåsarärenden berör negativa upplevelser på arbetsplatsen

Rapporten Whistleblowing And Incident Management Benchmark 2024 publicerades i slutet av mars av NAVEX och ger nya insikter om nuläget för hur missförhållanden på en arbetsplats rapporteras och hanteras.

Den bygger på 1,86 miljoner rapporter från fler än 3 700 företag världen över, med sammanlagt cirka 57 miljoner anställda. Alla företag som omfattas av statistiken har haft minst tio anmälningar under det gångna året.

Medan visselblåsningsbegreppet omfattar en mängd olika former av missförhållanden och oegentligheter handlar den allra största delen, 54,5 procent, av anmälningarna om HR-frågor. Den vanligaste anledningen till en anmälan är olämpligt beteende på arbetsplatsen, som inte når upp till kriterier för att räknas som diskriminering eller trakasserier, som står för 8,2 procent av det totala antalet ärenden.

Det är en kraftig ökning jämfört med de senaste åren vilket rapportförfattarna konstaterar sannolikt delvis är kopplat till att större andel av tiden tillbringas på den fysiska arbetsplatsen jämfört med under pandemiåren:

– Organisationer har i allt större utsträckning landat i mer långsiktiga planer för arbetskraften och verksamheten, och anställda kan därmed vara i en bättre position än på åratal att lägga mindre fokus på det osäkra världsläget och mer på dynamiken i det vardagliga arbetslivet.

Andra HR-frågor som leder till många anmälningar är diskrimineringsärenden (7,57 procent) och olika former av trakasserier (4,65 procent).

Hälso- och säkerhetsanmälningar minskar allteftersom minnena av pandemiåren klingar av men har fortfarande en betydande andel av antalet anmälningar – 6,86 procent att jämföra med närmare 11 procent år 2021. Andra vanligt förekommande rapporter berör intressekonflikter (5,73 procent), datasäkerhetstfrågor (4,91 procent) samt felaktig användning av arbetsgivarens tillgångar, exempelvis stölder eller fusk med tids- och utgiftsredovisningar (4,10 procent).

Att det ska finnas en kanal för att kunna anmäla missförhållanden anonymt är idag ett lagkrav, som sedan december 2023 omfattar alla privata och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda i Sverige. Rapporten visar att HR-frågor överlag anmäls anonymt i större utsträckning än andra visselblåsarärenden. Totalt var andelen anonyma rapporter 56 procent, där cirka en tredjedel av anmälningarna visade sig ha substans efter utredning.

NAVEX är marknadsledande inom lösningar för riskhantering och regelefterlevnad, och har fler än 400 kunder i Sverige bland företag, organisationer och myndigheter via den svenskutvecklade tjänsten WhistleB som bolaget förvärvade 2020.