Nyheter

Föreläggande mot Göteborgs hamn

Transportstyrelsen riktar ett föreläggande mot Göteborgs hamn för att hamnen inte följer EU:s hamntjänstförordning. På fem punkter, som framför allt rör hamninfrastrukturavgiften, krävs nu bättring av hamnen.

Det var den 1 mars 2023 som klagomålet mot Göteborgs hamn inkom till Transportstyrelsen från ett rederi som anlöper hamnen. Rederiet menar att hamnen inte följer den så kallade hamntjänstförordningen, som är en relativt ny EU-förordning.

Bland annat genom att baka in kostnader för underhåll av sina egna kajer i hamninfrastrukturavgiften som betalas av alla, även av användare av kajer som hamnen inte äger.

– Det här är det första klagomålet som har lämnats in till oss sedan de nya reglerna trädde i kraft 2019. Därför är det här också första gången som Transportstyrelsen förelägger en hamn gällande hamnens avgifter. På flera punkter har vi valt att gå på rederiets linje, men inte på alla, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Detta ska ändras

I onsdags riktade Transportstyrelsen ett föreläggande mot Göteborgs hamn.

Enligt beslutet ska hamnen:

ändra i sin hamntaxa så att det tydligt framgår vilka avgifter som är hamninfrastrukturavgifter samt benämna dem som detta.

ändra i sin fakturering så det tydligt framgår på fakturan vad som är hamninfrastrukturavgift.

tydliggöra de kriterier som finns för variationer i avgiftsnivåerna i sin hamntaxa.

differentiera avgifterna så att hamninfrastrukturavgiften för fartyg som anlöper externt ägda kajer inte belastas med kostnader för underhåll och muddring som enbart avser kajer som hamnen själv äger.

ta ut hamninfrastrukturavgift för fartyg som passerar Göteborgs allmänna hamnområde på väg till eller från Vänern.

Måste hålla isär

– Fartyg som anlöper en hamn inom EU betalar alltid hamninfrastrukturavgift. Denna avgift får slås samman med andra betalningar, men det är ett krav att det enkelt ska gå att utläsa vad som är just hamninfrastrukturavgift. Det är kärnan i vårt föreläggande, säger Gunnar Ljungberg.

När det gäller den sista punkten om fartyg som passerar till eller från Vänern, så är det en justering till följd av att Sjöfartsverket upphävde ett äldre beslut tidigare i år. Bakgrunden är att hamninfrastrukturavgiften ska vara icke-diskriminerande och att alla fartyg som passerar hamnområdet ska betala hamninfrastrukturavgift oavsett slutdestination.

Om föreläggandet inte följs kan Transportstyrelsen besluta om ett nytt föreläggande förenat med vite.

Detta är hamninfrastrukturavgift:

En avgift som ska tas ut av hamnledningen av samtliga fartyg som anlöper den aktuella hamnen.

Går till nyttjande av infrastruktur, anläggningar och tjänster, samt ger tillgång till tjänster för hantering av passagerare och last.

Regleras i EU:s hamntjänstförordning (EU 2017/352).

Foto: Niklas