Nyheter

Alstom: ”Det är möjligt att bygga järnväg snabbt och effektivt”

Alstom Sveriges VD Maria Signal-Martebo, som också deltar på Oslo-Sthlm 2.55-seminariet i Almedalen, berättar om varför en snabbare tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm ligger henne och Alstom varmt om hjärtat. ”Sverige kan inte längre vänta på omfattande utredningar, det är dags för våra politiker att agera nu och genom kloka beslut möjliggörs alternativa genomföranden”, säger hon.

Alstom är en global aktör inom transportsystem och hållbart resande. Intervjun Oslo-Sthlm 2.55 gör med Maria Signal-Martebo börjar i att diskutera bolagets engagemang för en förbättrad förbindelse mellan Sveriges och Norges huvudstäder.

Varför tycker du att det är viktigt att investera i förbättrade möjligheter för tågtransporter mellan Oslo och Stockholm?

– Det ligger flera aspekter bakom. Ekonomin är en. Norge är Sveriges viktigaste handelspartner och goda kommunikationer är avgörande för att fortsätta upprätthålla det, inte minst mellan huvudstäderna. Regional utveckling – snabba och pålitliga järnvägsförbindelser kan bidra till att förstora arbetsmarknadsregionerna. Både arbetsgivare och arbetstagare på båda sidor av gränsen kommer att gynnas av detta.

Hon tillägger att frågan om totalförsvarets förmågor stegrat som argument i infrastrukturdebatten.

– Nato-medlemskapet medför ökat behov av effektiva transporter i öst-västlig riktning och kommer kräva upprustning och nybyggnation som möjliggör detta. Utöver militärstrategiskt perspektiv är sträckan viktig för effektiva transporter genom försvarsstråket i Mellansverige.

Klimatfrågan är viktig i samhällsdebatten. Anser du att det är relevant att lyfta den i samband med att tågtrafik diskuteras?

– Ja, idag är sträckan mellan Stockholm och Oslo en av de mest flygtrafikerade i världen med 1,4 miljoner årliga resor. En snabbare järnvägsförbindelse skulle innebära att över miljon flygresenärer kan välja tåget på sträckan, varje resa med oerhörda miljövinster. Forskning visar att människor gärna väljer tåg över flyg. Potentialen i utsläppsminskningen är mycket stor.

Vad har ditt företag, och näringslivet i stort, att vinna på en framtida möjlighet till snabbare resande mellan Oslo och Stockholm?

– Som ett företag med verksamhet som är utspridd över stora geografiska områden, med verksamhet i Västerås och i båda huvudstäderna, har våra anställda stora behov av resande. En snabb och pålitlig järnvägsförbindelse skulle bidra till vår förmåga att säkerställa tillgången på rätt kompetens, då det skulle utvidga arbetsmarknadsregionerna och underlätta för rekrytering av talanger från närliggande högskolor och universitet. Med bättre tågförbindelser kan vi locka till oss talanger och stärka vår position som en hållbar arbetsgivare.

Både näringslivsaktörer, regioner och kommuner är beredda att satsa i en ny förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Hur tycker du att staten ska resonera i frågan om finansiering av en förbättrad förbindelse?

– Med tanke på den befintliga underhållsskulden i järnvägssystemet och ökade trafikvolymer är vår bedömning att Trafikverket bäst fokuserar sina resurser på att vidmakthålla den befintliga anläggningen. Behovet av ny infrastruktur är stort och de befintliga resurserna och genomförandemetoderna är inte tillräckliga. För att snabbt kunna bygga ny järnvägsinfrastruktur bör staten överväga alternativa finansierings- och genomförandeformer, kanske i likhet med den som användes vid byggandet av Öresundsbron. Genom att ge statliga lånegarantier kan man bjuda in privata finansiärer, exempelvis pensionsfonder, att delta. På så sätt kan man minska behovet av statliga medel och i stället använda befintliga medel för att beta av underhållsskulden.

Alstom i Sverige har gjort en rapport i samverkan med Skanska om just tågförbindelser mellan Oslo och Stockholm. Varför gjorde ni den?

– Som en aktör inom järnvägsbranschen har Alstom en viktig roll att spela i att bidra till en hållbar samhällsutveckling och hantera den största utmaningen som vi står inför – den globala uppvärmningen. Järnvägen är en central del av lösningen, och den och problemet kan avhjälpas genom att bygga nya järnvägsförbindelser betydligt snabbare än vad som görs idag. Tillsammans med Skanska har vi tagit fram denna rapport för att visa på realistiska möjligheter att bygga snabbare. Samtidigt påvisar vi att sådana satsningar kräver en bred uppslutning på alla nivåer i samhället, statsförvaltningen och industrin. Genom att samarbeta och använda innovativa lösningar kan vi hjälpa till att skapa en hållbar framtid.

Vilken är rapportens viktigaste slutsats?

– Det är möjligt att bygga järnväg i Sverige och Norge mycket snabbare och till en lägre totalkostnad jämfört med dagens metodik. Våra beräkningar visar att Gränsbanan, en sträcka på cirka 100 kilometer, skulle kunna färdigställas inom budgetramen på bara 5–6 år om lämpliga förutsättningar skapas.