Nyheter

Hur Sistec och 2Secure tacklar falska ID-handlingar

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med att säkerställa att endast behöriga individer får anställning. Många arbetsgivare saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att effektivt kontrollera ID-handlingar, vilket leder till risker som infiltration och lagbrott.

Sistec och 2Secure har gått samman i ett partnerskap för att möta dessa utmaningar genom omfattande identitets- och arbetsrättskontroller, vilket ger en tryggare och mer säker arbetsmiljö. Tobias Eng på Sistec berättar mer om samarbetet.

Vad ser ni på Sistec för huvudsakliga utmaningar i företagen och hos myndigheter idag och hur kan Sistec hjälpa till med lösningen?

– Den negativa utvecklingen har gått fort de senaste 10 åren och arbetsmarknadens medvetenhet, förståelse och kunskapsspridning har inte hängt med. De flesta arbetsgivare saknar utbildad personal för att motverka att personer med falska ID-handlingar, eller som saknar rätt att arbeta, får anställning. I de fall där arbetsgivare faktiskt tittar på en ID-handling inför anställningen, litar man ofta på den information som står skriven på handlingen utan närmare granskning. Det är inte en kontroll, utan snarare okritisk inhämtning av information.

”Det är ofta först när något har inträffat som frågan tas på allvar. Man kan ha blivit utsatt för stölder, infiltration eller själva kommit på att man brutit mot lagen genom att ha haft anställda som inte haft rätt att arbeta”.

– Det är ofta först när något har inträffat som frågan tas på allvar. Man kan ha blivit utsatt för stölder, infiltration eller själva kommit på att man brutit mot lagen genom att ha haft anställda som inte haft rätt att arbeta. Med Sistec’s tjänst Right to Work säkerställs att ID-handlingar och arbetsdokument är äkta, att det är innehavaren av dokumenten som uppvisar dem och att denna person har rätt att arbeta.

Kan du beskriva hur samarbetet mellan Sistec och 2Secure ser ut och vilka fördelar partnerskapet medför?

– Samarbetet innebär att 2Secures kunder för bakgrundskontroller även kan inkludera en identitetsvalidering hos Sistec för den individ som ska kontrolleras. Det innebär en säkerställd koppling mellan den individ som anställs och den bakgrundskontroll som genomförs. Ytterligare en fördel är att falska ID-handlingar ofta innehåller personuppgifter till individer vars bakgrundskontroll inte skulle generera några avvikelser. Genom att säkerställa ID-handlingarnas äkthet och att de inte är manipulerade, säkerställs även att bakgrundskontrollen görs på rätt individ.

Hur går det till när ni säkerställer äktheten på ID-handlingar?

– Sistec träffar individen vid ett fysiskt möte. Vid mötet kontrolleras alla handlingar både elektroniskt och okulärt. Handlingarnas säkerhetsdetaljer granskas och jämförs mot databaser. Det genomförs även en kontroll av att fotot på ID-handlingarna överensstämmer med individen som kontrolleras. När identitet och nationalitet är säkerställda, genomförs en kontroll av individens rätt att arbeta i landet.

Vilka specifika utmaningar stöter ni på när det gäller att kontrollera identiteten och rätten att arbeta för tredjelandsmedborgare?

– ID-handlingar från tredjeland är sällan ett problem, även om det givetvis förekommer att giltighetstiden har gått ut. De förfalskningar vi avslöjar är uteslutande EU-handlingar. För tredjelandsmedborgare krävs dock mer utredning vid kontroll av rätten att arbeta, beroende på individens status i landet. Om individen till exempel befinner sig i en process hos Migrationsverket, kan individens pass vara inlämnat hos Migrationsverket under handläggningstiden. I dessa fall krävs dialog med Migrationsverket för att genomföra kontrollen. När individen har fått ett beslut i ärendet och fått tillbaka sitt pass, får individen komma tillbaka för ytterligare en kontroll.

Hur arbetar ni för att förbättra era tjänster och säkerställa kvalitet i era kontroller och samarbeten, såsom det med 2Secure?

– Samhället utvecklas hela tiden och vi bevakar ständigt myndigheternas krav på arbetsgivare för att Right to Work-plattformen ska hjälpa våra uppdragsgivare med regelefterlevnad. Även de kriminella elementen som verkar med falska ID-handlingar utvecklas.

”Kvaliteten på förfalskningarna har under de senaste 10 åren ökat för varje år och de kriminella förfinar hela tiden sina metoder och tillvägagångssätt för att infiltrera vita arbetsplatser.

– Kvaliteten på förfalskningarna har under de senaste 10 åren ökat för varje år och de kriminella förfinar hela tiden sina metoder och tillvägagångssätt för att infiltrera vita arbetsplatser. Sistec bevakar utvecklingen och vi utvärderar kontinuerligt våra metoder och den utrustning som används vid en Right to Work-kontroll, för att säkerställa att endast rätt individer får anställning och access till våra uppdragsgivare. Detta är vårt absoluta huvudfokus.