Nyheter

Grönlandsexpedition med Oden för att studera smältande glaciärer

I augusti ska isbrytaren Oden till norra Grönlands svårtillgängliga vatten. Forskarna ombord ska bland annat studera hur smältande glaciärer bidrar till att höja den globala havsnivån. Den 17 juni påbörjas arbetet i Helsingborgs hamn med att förbereda Oden för årets expedition.

I början av augusti lämnar isbrytaren Oden hamnen i Thule på nordvästra Grönland med 40 forskare ombord som representerar universitet och forskningsinstitut i sex länder. Oden befinner sig sedan till havs i drygt sex veckor. Issituationen kan vara mycket svår längs norra Grönland. Det finns därför en risk att havsisen ställer till det så att Oden inte kan komma in i Victoriafjorden, som är ett av målen för expeditionen. Därför har flera alternativa forskningsplaner utarbetats.

Fokus för expeditionen ligger på att undersöka hur mycket och hur fort inlandsisen på Norra Grönland kan bidra till den globala havsnivåhöjningen. Kunskapen är i dagsläget otillfredsställande om vad som sker när smältande glaciärer möter havet och blir till havsvatten. Det är viktigt att veta mer i detalj hur dessa processer går till och med vilken hastighet, främst för att kunna ta fram scenarier för hur mycket den globala havsnivån kommer att stiga i takt med ett varmare klimat.

Expeditionen planeras och genomförs logistiskt av Polarforskningssekretariatet, som hyr isbrytaren Oden av Sjöfartsverket under sommarhalvåret.

De båda vetenskapliga ledarna är från Stockholms universitet: Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, och Nina Kirchner, professor i glaciologi.

Hälften av de forskare som deltar i expeditionen arbetar vid Stockholms universitet och är verksamma inom områden som maringeologi, geofysik, geokemi, glaciologi, oceanografi och paleogenetik (forntida DNA). Forskare vid Göteborgs universitet, KTH och Linnéuniversitet deltar också på expeditionen.

Del i större studie av Grönlands glaciärer

Expeditionen ingår i ett bredare forskningsprogram, North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory (GEOEO) och sommarens expedition blir den tredje med Oden till norra Grönland. Martin Jakobsson har lett de två tidigare expeditionerna Petermann 2015 och Ryder 2019 tillsammans med amerikanska kollegor.

Sommarens expedition, med namnet North of Greenland 2024, ska ta forskarna till glaciären C.H. Ostenfeld.

– Under Ryder 2019-expeditionen blev Oden det första fartyget att nå fjorden där Ryderglaciären mynnar ut i havet. Vi kartlade ett grundområde framför glaciären som delvis blockerar varmare vatten från att smälta den underifrån. Detta kan förklara varför Ryderglaciären smält mindre än den närliggande Petermannglaciären de senaste decennierna. Nu siktar vi på nästa outforskade fjord, där C.H. Ostenfeldglaciären finns. Den har i princip förlorat hela sin flytande istunga efter 2002, och orsakerna är okända. Vi behöver mätdata från dessa svårtillgängliga fjordar för att förbättra våra projektioner av Grönlandsisens utveckling i ett varmare klimat och dess påverkan på den globala havsnivån, säger Martin Jakobsson.

Nina Kirchner är den andra vetenskapliga ledaren för expeditionen. Hennes forskning ombord på Oden är fokuserad på glaciärtungor längs med norra Grönlands kust. Med sig på expeditionen har Nina Kirchner instrument och farkoster som ska hjälpa att undersöka och synliggöra de delarna av glaciären som vanligtvis gömmer sig för det mänskliga ögat, eller är för farliga att studera på nära håll.

Bland annat ska en autonom undervattensfarkost åka in under istungan för att genomföra unika mätningar.

– De sista förberedelserna och testerna inför expeditionen pågår för fullt, och nu ser jag fram emot att själva expeditionen börjar! Om inget oförutsett händer med alla instrument, sensorer och farkoster, kommer vi att komma hem med unika data från ett område som kan ses som ett nyckelområde för norra Grönlandsisens stabilitet. Men det är inte slutet, utan då börjar vi föra in dessa data i numeriska modeller, som sedan kan ge bättre prognoser kring framtida havsnivåhöjningar, säger Nina Kirchner.

Förutom forskning ombord på Oden och i havet runt isbrytaren kommer en forskargrupp som leds av paleogenetikern Love Dalén vid Stockholms universitet att samla prover på land.

Lastning av Oden i Helsingborg

Måndag 17 juni påbörjas lastningen och utprovningen av forskningsutrustning, den så kallade mobiliseringen, av Oden i Helsingborgs hamn. Oden kommer att lämna Sverige med kurs mot Grönland den 15 juli.

Läs mer:

Webbsida för expeditionen North of Greenland 2024 – Polarforskningssekretariatet

Till Grönland för att studera smältande glaciärer – nyhet på Stockholms universitet

På bilden: Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet

Foto: Ingmarie Andersson