Nyheter

Trafikverket förstärker kostnadskontrollen i investeringsprojekt

Inom ramen för Trafikverkets kraftsamling för ökad effektivitet och nytta för medborgare och näringsliv, ingår det att ytterligare stärka kostnadskontrollen och noggrant granska och utvärdera kostnader i investeringsprojekt. Skärpningen syftar till att säkerställa användningen av skattemedel.

Trafikverket har identifierat stora slutkostnadsavvikelser i fem entreprenadkontrakt, där kostnaderna har ökat kraftigt jämfört med tidigare prognoser. Detta har framgått av myndighetens nuvarande kostnadskontroll.

– Trafikverket kommer därför att intensifiera insatser för att möta kraven på effektiv hantering av skattemedel. För att säkerställa att faktureringen stämmer överens med den avtalade leveransen kommer Trafikverket att intensifiera sin granskning och genomföra extra revisioner, säger Patrick Guné, verksamhetsområdeschef Stora projekt.  

Revidera kontrakt med kraftiga kostnadsökningar jämfört med tidigare prognoser

Fokus ligger på att revidera kontrakt med kraftiga kostnadsökningar jämfört med tidigare prognoser, bland annat inom vägprojektet E4 Förbifart Stockholm; kontrakt delprojekt Lovön och Vinsta, Varbergstunneln samt järnvägsprojektet Västlänken; delprojekten Centralen och Korsvägen.

– Granskningen, som en del av Kraftsamlingen, syftar också till att motverka yrkesfusk och att sociala krav efterlevs, säger Patrick Guné. 

De förstärkta revisionerna ska också motverka kriminalitet och yrkesfusk inom byggbranschen

Granskningen ska även säkerställa efterlevnaden av sociala krav. Vid identifiering av oegentligheter och brister i entreprenaderna kommer Trafikverket att agera skyndsamt. En fortsatt dialog med leverantörer och entreprenörer är också en viktig del av detta arbete för att stärka sund konkurrens och goda relationer.

Läs mer om Trafikverkets Kraftsamling