Nyheter

Svenska företagsledare mer tveksamma till generativ AI – kostnad och kompetensbrist ett hinder

Capgemini släpper i dag rapporten The Nordic AI Frontier, som kartlägger inställningen till generativ AI hos företagsledare i Norden och i vilken utsträckning tekniken är implementerad bland nordiska företag. Rapporten visar att mer än var fjärde företagsledare i Sverige har en ”vänta och se”-strategi inför generativ AI. 16 procent uppger att de inte är övertygade om potentialen inom generativ AI – högst i Norden.

Överlag har svenska företagsledare bristande förståelse och förtroende för generativ AI. Knappt hälften (48 procent) uppger att generativ AI kommer spela en betydande roll för företagets digitala strategi och transformering – klart lägst i Norden. Samtidigt uppger 42 procent – mest i Norden – att man är i behov av extern support för att arbeta mer effektivt med generativ AI.

Thomas Svahn, ansvarig för Insights & Data på Capgemini i Sverige, förklarar att kompetensbristen kan vara en möjlig förklaring till att många i Sverige tycks vilja vila på AI-hanen. Nyligen släppte branschorganisationen Techsverige en kompetenskartläggning där det framgår att nästan hälften av de tillfrågade techföretagen ser att behovet av kompetens inom just AI kommer att öka med mer än 15 procent per år de kommande åren.

– Att många uppger att de har bristande förståelse för generativ AI samtidigt som man är pigga på att ta in extern support låter kanske motstridigt. Men uppfattningen är att det går i linje med det kompetensglapp som råder i dag och som kommer bli värre framöver, säger Thomas Svahn.

– Totalt sett verkar Sverige befinna sig senare i livscykeln för Gen AI-användning. Man diskuterar heller inte generativ AI lika flitigt i styrelserummen.

Svenska företagsledare uppger också att kostnadsbiten (42 procent) är det största hindret för att implementera generativ AI. Faktum är att man i Sverige är klart mer bekymrade över kostnaden för generativ AI än vad företagsledare är i övriga nordiska länder är. I exempelvis Finland uppger bara 17 procent att man är mest oroad över kostnaden.

Dessutom är svenska företagsledare mer tveksamma till fördelarna med generativ AI inom både marknad och IT än de flesta av sina landsgrannar.

– En del av detta kan vara en konsekvens av att många svenska företag diskuterar pris, komplexitet och teknologisk mognad och därför har en mer tveksam inställning till Gen AI. Många verkar också se generativ AI som en teknik primärt drivs av stora techjättarna, säger Thomas Svahn.

Några av nyckelpunkterna från rapporten inkluderar:

Svenska företagsledare uppger i lägre grad än övriga Norden att generativ AI kommer att kräva kompetensöversyn bland personal.

Knappt hälften (47 procent) av de svenska företagsledarna tror att generativ AI kommer få negativ påverkan på deras bransch. 

60 procent tror att storskalig användning av generativ AI kommer att vara begränsad till techjättarna.

Knappt en fjärdedel (23 procent) uppger att de kommer skapa sina egna modeller för generativ AI. 39 procent uppger att de söker efter partners för att öka sina insatser och användning på området.

Foto: Gerd Altmann