Nyheter

Uppdrag till Trafikverket att föreslå effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på hur villkoren för statlig medfinansiering av infrastrukturåtgärder i steg 1 och 2 av fyrstegsprincipen kan förtydligas. I uppdraget ingår att ta fram förslag på åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som är kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt lönsamma.

I Klimathandlingsplanen gör regeringen bedömningen att villkoren för statlig medfinansiering av kostnadseffektiva åtgärder av steg 1 och steg 2 inom fyrstegsprincipen bör förtydligas. Det första steget i fyrstegsprincipen handlar om att överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

– Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Att fokusera på effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur är både kostnadseffektivt och kan bidra till minskade växthusgasutsläpp, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

De åtgärder som identifieras bör vara åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som de inte antas genomföra utan bidrag från staten och som är lämpliga för statlig medfinansiering.

Trafikverket ska under arbetets gång också inhämta synpunkter från Boverket, Trafikanalys och ett urval av kommuner och regioner.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.