Nyheter

Svenska Taxiförbundet: ”Utmärkt förslag om att beslagta svartaxifordon”

Regeringen lämnar förslag till en ny förverkandelagstiftning. Genom förslaget blir det möjligt att förverka egendom som inte står i proposition till en persons legitima förvärvskällor. För att säkerställa ett sådant förverkande ska tvångsmedel kunna användas.

Regeringen inför nu generella bestämmelse i Brottsbalkens 38 kap som en följd av att inte all speciallagstiftning idag innehåller denna möjlighet och nämner specifikt olaga och otillåten taxitrafik som ett exempel på varför denna nya generella lagstiftning bör införas och att de fordon som används för dessa brott nu ska kunna förverkas.

Enligt lagförslaget ska fordonet kunna förverkas om en person döms för olaga eller otillåten taxitrafik

Åklagare måste yrka på förverkande (inte bara böter) Det sker sålunda varken av ’automatik’ eller efter beslut av polisman

Domstolen måste besluta om förverkande  ”som inte får vara ”oskäligt”

Ett fordon som används vid olaga eller otillåten taxitrafik skall kunna förverkas även om det är en till föraren närstående som äger den – om det inte kan styrkas att fordonet inte ska ingå i det gemensamma boet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 november 2024. Propositionen behandlas i Riksdagen under hösten.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, anser att förslaget kommer bli ett utmärkt verktyg i kampen mot svarttaxi:

– Svarttaxi, som ofta annonseras via Facebook, håller på att förstöra privatmarknaden för taxinäringen på många orter i hela landet. Att fordonet kan förklaras förverkat av domstol skärper straffskalan och kommer att ge en avskräckande effekt. Det är ett bra exempel på nya åtgärder som Svenska Taxiförbundet länge efterlyst. Skärpta straff och fler polisinsatser är andra viktiga insatser.

Regeringen går vidare med förslag om en ny förverkandelagstiftning – Regeringen.se

Bild: Clker-Free-Vector-Images