Nyheter

Transportstyrelsen återkallar tillstånd för snöskoterutbildare i norra och Mellansverige

Transportstyrelsen återkallar nu en utbildares tillstånd att bedriva utbildning till förare av snöskoter och terränghjuling. Det rör sig om en utbildningsorganisation som bedriver utbildning på cirka 100 utbildningsplatser i framför allt norra Sverige och Mellansverige*.

Tillsynen har genomförts på fyra utbildningsplatser och startade redan i februari 2022. Trots upprepade tillsynsbesök, dialoger och krav för att säkerställa utbildningens kvalitet och regelefterlevnad har tidigare påvisade brister inte åtgärdats och nya brister uppmärksammats.

– Det handlar om att kunna leverera en god utbildning som främjar trafiksäkerheten. Som tillståndshavare inom förarutbildningen är det grundläggande att ha rutiner för egenkontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs enligt fastställda krav, säger Björn Strandh, sektionschef vid Transportstyrelsen.

Bristerna och avvikelserna uppfyller inte föreskriftskraven bland annat vad gäller utbildningens innehåll och genomförande, bristfällig identitetskontroll av deltagare, felaktig rapportering av genomförd utbildning och att minsta undervisningstid inte uppfyllts:

Bristerna är allvarliga och kan leda till att elever inte får nödvändiga kunskaper och färdigheter. Undervisningstiden är en ”minimitid” och elever kan behöva mer utbildning för att uppnå kursplanens mål och få goda förutsättningar att klara de krav som ställs för att köra snöskoter på ett säkert sätt, fortsätter Björn Strandh.

Viktigt med bra utbildning

Utbildningen är tillståndspliktig och reglerad i föreskrifter med stöd av lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Transportstyrelsens tillsyn har visat att utbildningsorganisationen inte följt gällande föreskrifter. Transportstyrelsen har kunnat konstatera allvarliga brister och avvikelser från gällande krav på utbildningsverksamhet under tidsperioden den 26 februari 2022 till och med den 24 april 2024. Det finns därför grund för att återkalla utbildningstillståndet. Beslutet om återkallat tillstånd gäller omedelbart.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att öka regelefterlevnaden och ansvarstagandet hos tillståndshavarna, bland annat genom att kontrollera att man följer sin undervisningsplan och bedriver en god utbildning. Det bidrar både till sund konkurrens och främjar trafiksäkerheten. En viktig del i det här arbetet är vår fortsatta samverkan med olika branschorganisationer, avslutar Björn Strandh.

Beredskap för att hantera nya ansökningar

Den som vill bedriva utbildning av förare av snöskotrar och terränghjulingar behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen, som kommer att ha beredskap för att hantera eventuella nya tillståndsansökningar. En komplett ansökan där man uppfyller kraven handläggs vanligtvis inom cirka tre veckor. En ansökningsavgift tas ut i samband med att prövningen av ansökan görs.

Foto: Fredrik Bäckman 

Här kan du läsa mer om vad som gäller.
*Utbildningsplatser snöskoter: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Västra Götaland och Värmland.
Utbildningsplatser terränghjuling: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Uppsala, Västra Götaland och Värmland.