Nyheter

VSM Entreprenad tecknar avtal med NCC för del av Västlänken

Bellman Group ABs dotterbolag VSM Entreprenad AB har tecknat avtal med NCC för schakt och hantering av massor i delprojekt E02 Centralen, en del av Västlänken i Göteborg, till ett värde av cirka 200 miljoner kronor.

VSM Entreprenad har tecknat ett avtal med NCC avseende schakt och borttransport av massor samt intransport av återfyllnadsmaterial från krossanläggningar. Massorna ska transporteras till av Trafikverket tillhandahållna tippar. VSM Entreprenad kommer att utföra arbetet som en underentreprenör till NCC.

VSM Entreprenad och NCC har som mål att uppdraget ska utföras som en samverkansentreprenad, där bägge parter skall arbeta för att finna de bästa lösningarna för delprojektet, både ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt.

För att klara av de högt ställda målen avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet har VSM Entreprenad och NCC ett samarbete med Volvo Construction Equipment och Volvo Trucks för att hitta de totalt sett optimala och mest effektiva massförflyttningsmetoderna vad gäller maskiner, fordonskombinationer och av Volvo utvecklade digitala tjänster.

– För att kunna tillgodose delprojektets behov på bästa sätt kommer fyra av våra medarbetare att arbeta i projektet på heltid med transportledning och KMA-frågor på plats. Det kommer bli en nyckel till en lyckad entreprenad, säger Magnus Persson, VD för VSM Entreprenad.

Entreprenaden startar i januari 2019 och beräknas pågå fram till 2024.

Om Västlänken – Deletapp Centralen, Göteborg:
På uppdrag av Trafikverket bygger NCC en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Deletapp Centralen omfattar en bro över E6 i öst, nya underjordiska Station Centralen och cirka två kilometer anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg. Bygget sker under 2018 – 2026.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.