Nyheter

Bara var fjärde industriarbetare använder skyddsutrustning

Varje år sker cirka 6 000 arbetsplatsolyckor inom industrin. Fler än inom någon annan bransch. Vad beror detta på och vad kan göras för att minska olyckorna? I rapporten ”Säker arbetsplats – industri 2019” har Sifo, på uppdrag av Skydda, låtit undersöka vad skyddsombud och industriarbetare tycker och tänker om arbetsplatssäkerheten. Industrirapportens mest uppseendeväckande resultat? Bara en av fyra använder sin personliga skyddsutrustning.

– I Sverige finns mycket tillgänglig statistik om arbetsmiljöolyckor men de mjuka siffrorna om beteenden, attityder och faktiska förhållanden saknas allt som oftast. Det gör det problematiskt att se samband och följaktligen ännu svårare att agera förebyggande. Vi hoppas att rapporten ska bidra till mer kunskap om hur vi kan motverka skador inom svensk industri, säger Mikael Hansson, vd Skydda.

Industrirapporten visar att finns det en svag säkerhetskultur på många industriarbetsplatser. Endast var fjärde industriarbetare (26 procent) använder sin personliga skyddsutrustning fullt ut. Det är lägre än inom byggsektorn där motsvarande siffra är närmare varannan (47 procent), enligt rapporten ”Säker Arbetsplats inom byggbranschen”, som Skydda släppte tidigare i våras.

Den i särklass vanligaste orsaken är att man helt enkelt inte ser riskerna, trots att nästan var tredje (29 procent) uppger att de själva råkat ut för en olycka. I andra hand hänvisas det till att det är besvärligt att bära med sig utrustningen när man inte använder den.

Rapporten undersöker också frågan om man på arbetsplatsen upplever att det fullt ut finns ett pågående arbete med den fysiska arbetsmiljön för att förebygga olika typer av skador och fysisk ohälsa. Bara fyra av tio svarar ja. Samtidigt svarar 17 procent av skyddsombuden att de inte känner att de har mandat och resurser att göra skillnad för säkerheten.

En tredje frågeställning gäller bristen på utbildning och kunskap. En av fyra bedömer inte att de har tillräckliga kunskaper om skyddsutrustning, eller känner en osäkerhet. Detta gäller både bland industriarbetare och skyddsombud. Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som industriarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning. Över hälften av skyddsombuden och cirka var tredje industriarbetare anger att de skulle vilja ha mer utbildning om personligt skydd.

– Vår rapport slår fast att det finns mycket kvar att göra för att förbättra säkerheten inom industrin. Huvudansvaret vilar på ledningsgrupperna. De måste prioritera frågan betydligt högre än i dag. Men för att komma framåt behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud jobba tillsammans. Alla måste fråga sig själva vad det är för någonting på just vår arbetsplats som måste ses över och se till att vi har goda säkerhetsrutiner kring. Bara då kan en stark säkerhetskultur skapas, säger Mikael Hansson.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes bland industriarbetare och skyddsombud inom 22 delbranscher, med hjälp av SIFO Kantar under juni 2019. Totalt genomfördes 636 intervjuer, varav 201 telefonintervjuer inom målgruppen skyddsombud samt webbenkät till 435 industriarbetare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Bild: Skydda