Nyheter

DEBATT: Valrörelsen borde också handla om trafiksäkerhet och infrastruktur

Den 9 september går svenska folket till val för att välja representanter till riksdagen och en ny regering. Vi hade gärna önskat att den politiska diskussionen också hade handlat om behovet av att rusta upp det svenska vägnätet och svensk infrastruktur, och hur vi också skall anpassa oss till EUs planer för ett säkrare vägnät i Europa.

Det här anser Thomas Wuopio, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, Lennart Wahlund, Svenska Väg- och Broräckesföreningen och Toni Ogemark, Svenska Vägmarkeringsföreningen.

En nyckelfråga för att vi skall ha ett livskraftigt näringsliv och att människor skall kunna transportera sig från bostad till arbete.

Det svenska vägnätet är i gradvis förfall och det läggs för få resurser på underhåll. Detta har skett under flera års tid, både under nuvarande och förra regeringen. Ett minimum bör vara att vi satsar så mycket på underhåll så att vi behåller nuvarande status, inte att det blir sämre. Under vårt arbete på Sveriges vägar ser vi dagligen följande:
– vägmarkeringar som inte fyller behov på synbarhet och som ökar risken för olyckor
– vägräcken som är föråldrade, nedsjunkna, lutande och skadade.
– vägarbetsplatser med otillräckligt skydd för både trafikanter och vägarbetspersonal.

Allt detta bidrar till ökad olycksrisk och att människor skadar sig och i värsta fall dör. Alla de som har vägen som
arbetsplats ska också kunna känna att deras arbetsmiljö och personliga säkerhet är viktig.

Vi ser att det finns en betydande resurs och kompetensbrist hos väghållande myndigheter. Det råder en otillräcklig analys om behoven på åtgärder, men också en bristande kontroll i efterhand på utförda och upphandlade arbeten. Inte minst att reparationer och underhåll utförs enligt avtal inom Trafikverkets driftområden. En beställarorganisation måste ha tillräckligt med kunskap för att kunna formulera korrekta krav vid en upphandling samt kunna avgöra om utfört arbete har utförts på ett korrekt sätt.

Samtidigt har man inom EU lanserat en strategi för säkrare vägar och hur vi skall uppdatera vägnätet i hela Europa. Detta benämnt ”Third mobility package” och lanserades september 2017. Man pekar på att över 25 000 personer förlorar sina liv varje år på de europeiska vägarna och att något måste göras. Men också att vi måste anpassa vägnätet för den tekniken med självkörande fordon som är i nära förestående. Här ser vi tyvärr att det svenska trafiksäkerhetsarbetet gå i motsatt riktning.

Det finns dock ljusglimtar. Den nuvarande regeringen har initierat en utredning om självkörande fordon ”vägen till självkörande fordon”. Den är nu på remiss och skall behandlas av den tillträdande regeringen. Några punkter som lyfts upp är den ökade trafiksäkerheten som kommer med olika former av självkörande fordon. En teknik som finns idag är bl.a. körfältsassistans som förhindrar oavsiktliga avåkningar och att förarna kommer över i fel fil. Men för att denna teknik skall fungera krävs det vägmarkeringar och skyltar som fordonen kan navigera efter. I nuläget så är det endast 25 % av vägmarkeringar synliga i vått väglag, enligt Trafikverkets egna mätningar.

Det innebär att vi inte kommer kunna nyttja den nya tekniken på vägarna om inte betydande uppgraderingar sker på vägnätet. Dock ser vi positivt att Sverige som nation är tidigt ute och har gjort en omfattande utredning där både utmaningar och möjligheter kartläggs med den nya tekniken. Här finns möjlighet att vi blir ett framgångsland och kan skapa nya företag och arbetstillfällen med den nya tekniken.

De brister vi ser i nuläget är tyvärr inte är isolerade företeelser utan av generell natur, en långsiktig och oroande trend över hela landet. Politiker och myndigheter måste agera innan vi når ett akut läge där dyra och ineffektiva nödåtgärder måste till för att rädda situationen. Detta är en fråga som måste få hög prioritet för en ny regering, när den tillträder efter valet den 9 sep.

Branschföreningar inom trafiksäkerhetsområdet
Thomas Wuopio, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser
Lennart Wahlund, Svenska Väg- och Broräckesföreningen
Toni Ogemark, Svenska Vägmarkeringsföreningen