Nyheter

Scania uppmuntrar ökad spridning av sotfria tunga fordon

Scania, en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer, välkomnar det globala engagemanget for ökad spridning av sotfria motorer i alla nya bussar och lastbilar senast 2025.

Tillsammans med flera stora tillverkare av tunga fordon och motorer, uppmanar Scania fler länder att anta lagar och regler om bättre bränslekvalitet och högre utsläppskrav som banar väg för renare motorer med bättre miljöegenskaper. Sot – partiklar, PM2,5 – i utomhusluften har kopplats till flera hälsoproblem och förtida dödlighet. På senare tid visar även forskningen att sot bidrar till klimatförändringarna.

Nyheten att Scania, BYD, Cummins och Volvo bekräftar och vidgar sitt engagemang för sotfria motorer tillkännagavs på Global Climate Action Summit i San Francisco. Där samlas politiker, företrädare för näringsliv och privatpersoner från hela världen för presentera initiativ för att begränsa klimateffekterna och därmed inspirera länder att ta ett större ansvar för att nå målen i Parisavtalet.

– Vi ser fram emot att bistå länder och myndigheter för att högre krav ska gälla i hela världen, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales and Marketing, Scania. Att införa dessa fordon blir avgörande för att förbättra luftkvalitet och bidra till att möta den globala klimatutmaningen.

Fordon som drivs med naturgas ger redan de eftersträvade låga utsläppen och fordon som drivs med biogas och HVO har samma goda klimategenskaper som elfordon.

– Scania erbjuder Euro 6-fordon i 35 länder och över 60 procent av vår totala lastbilsförsäljning förra året omfattande Euro 6-fordon. Vi har också det bredaste utbudet av motorer för alternativa bränslen som är sotfria. Nu hoppas vi att fler länder beslutar om Euro 6-normer, vilket öppnar för försäljning av sotfria fordon.

De fyra tillverkarna är redan engagerade i Global Industry Partnership on Soot-Free Clean Bus Fleets och åtog sig förra året att tillhandahålla sotfria bussar till 20 megastäder i världen. Genom att vidga initiativet till samtliga tunga fordon framhåller Scania och de övriga tillverkarna att de kommer att leverera sina miljömässigt bättre fordon till alla länder när de nödvändiga förutsättningarna finns på plats. De fordon som möter kraven på att vara sotfria är bland annat sådana som uppfyller Euro 6- och USA 2010-kraven eller fordon som utrustats med partikelfilter, gasmotorer eller eldrivlinor.

I år väntas endast 40 procent av alla nya dieseldrivna tunga fordon vara sotfria. Men tack vare nya regler för utsläpp och bränslekvalitet i Kina och Mexiko är prognosen att två tredjedelar av alla nya lastbilar 2021 blir sotfria.

Det står nu klart att enbart en minskning av koldioxidutsläppen inte räcker för att uppfylla klimatmålen i Parisöverenskommelsen. Genom att alla nya dieselfordon är sotfria till 2025 kan utsläppen av sot minskas med tre fjärdedelar till 2030. I kombination med begränsningar av växthusgaserna metan och fluorerade kolväten behövs sotminskningen för att undvika en 1,5-gradig global uppvärmning.