Nyheter

Visionsbilden börjar realiseras när Stockholm bygger nya Norvik Hamn

Bygget av nya Stockholm Norvik Hamn på Norvikudden utanför Nynäshamn pågår som bäst. Under senhösten har man kommit drygt halvvägs i miljardprojektet som ska börja tas i bruk våren 2020. Hamnen blir ett nytt logistiknav för rollande gods och containerhantering för Stockholm och Mälardalen.

–Man börjar verkligen se att hamnen tar form. Det som tidigare var en visionsbild börjar bli en reell bild, säger Magnus Sjöberg som är Stockholms Hamnars projektchef för hela hamnbygget.

I stort sett all projektering är klar och 30 000 kvadratmeter hamnyta (av totalt 360 000) är helt klar. Omkring en miljon arbetstimmar har hittills lagts ner på bygget. En vägbro som blir entré till hamnen är redan på plats och en tullvisitationsbyggnad står färdig, litet ödsligt än så länge på en icke helt färdig hamnplan.

– Vi har byggt två stora hamnar tidigare, vet vad vi vill ha och har jobbat så att vi själva står för den mesta projekteringen och handlar främst upp utförandeentreprenader. Nästan alla upphandlingar är klara.

Stockholm Norvik Hamn byggs under fyra års tid till en kostnad om 3,7 miljarder kronor och första delen, containerhamnen ska invigas i maj 2020.

Närhet till öppet hav
Hamnen beskrivs som en viktig del i Stockholms- och Mälardalsregionens snabba utveckling. Godsvolymerna ökar och containertrafiken kräver allt större fartyg. Ytterligare ett motiv för den nya hamnen är att just sjöfarten har mindre miljöpåverkan än andra trafikslag. Hamnen kommer bland annat att ersätta mycket av trafiken till Frihamnen i Stockholm och bidrar därmed till minskad trafik med stora fartyg i Stockholms inre farvatten. Och minskade tunga landtransporter centralt.

Stockholm Norvik Hamn ligger granne med raffinaderiet i Nynäshamn och får goda inseglingsmöjligheter. Den får ett största djup på 16,5 meter och ska kunna ta emot de största fartyg som trafikerar Östersjön. Norvik ligger mycket nära öppet hav och till skillnad från hamnar som anläggs vid exempelvis flodmynningar, har inte så mycket muddring krävts. Istället har man närmast de blivande kajerna fått spränga för att nå tillräckligt djup. Bara en bit ut från kajerna är det naturligt 40 meter djupt. Lotssträckan för ankommande fartyg är endast 1,7 sjömil, vilket betyder kort och snabb insegling.

44 hektar och 1400 meter kaj
Hamnen byggs för containertrafik och rullande gods (Roro). Containerhamnen ska betjänas av fyra eller fem containerkranar och tas i bruk i maj 2020. Den får en kapacitet om 300 000 TEU-containrar per år från start och fullt utbyggt 500 000. Roro-terminalen med två kajplatser tas i bruk fyra månader senare med en kapacitet om 200 000 fordon med rullande gods per år.

Den blivande hamnplanen blir i en första etapp 36 hektar stor. I en andra etapp byggs ytterligare 8 hektar, allt som allt en yta motsvarande hela Gamla stan i Stockholm. Det blir sammanlagt 1400 meter kajer. Utöver själva hamnanläggningen, kajer och hamnplan, byggs en bro för att biltrafiken till och från hamnen ska slippa att plankorsa det industrispår som ska anslutas till Nynäsbanan. Och det byggs sammanlagt fem byggnader.

Stödmurar och påldäck
I den norra delen av hamnen, där Roro-fartygen ska lägga till, byggs 300 meter kaj där berg saknas med hjälp av betongelement som gjuts på land i sex olika etapper. De tolv meter höga och 270 ton tunga stödmurselementen lyfts ner i vattnet för att utgöra en del av kajen. Gjutningsarbetet utfördes redan vintern 2017. Resterande 800 meter av Roro-kajen byggs som påldäck, där stålpålar borras ner i berget och fylls med betong.

En utmaning i arbetet med den nya hamnen är att ett stort antal komplicerade och enkla arbeten utförs samtidigt. Tidssamordning har varit en utmaning och provisoriska lösningar har fått användas bland annat för vatten och avlopp i området.

Allt som allt har omkring 10 miljoner ton berg sprängts loss och en stor del har återanvänts på plats som utfyllnad på markområden och i havet.

JME har markentreprenaden
För markentreprenaden svarar JM Entreprenad AB. Den är indelad i två huvuddelar, som färdigställs under 2019 respektive 2020, och i 13 deltider, som hela tiden löser av varandra. Företaget får tillgång till ytorna i olika skeden.

– Det är ganska traditionella anläggningsjobb, men det speciella är den enorma omfattningen på alla moment. Utmaningen är planering, samordning och arbetsmiljö. Det säger Joakim Christiansen, som är JMEs arbetschef i Norvik och som har cirka tio tjänstemän och varierande mellan 40 och 80 yrkesarbetare på plats hela tiden. Många av dem är anställda hos en rad underentreprenörer, framför allt inom de stora momenten schakt, transport, asfalt och läggning av marksten.

JMEs markarbete handlar om bland annat va-arbeten, el-kanalisationsarbeten, totalt 14 mil elrör, avvattningsrännor och betonggjutningar. Men det verkligt stora arbetet är hamnens arbetsyta om drygt 360 000 kvadratmeter, varav 280 000 kvadratmeter beläggs med marksten.

– Marksten används framför allt på containerdelen av hamnplan men också i Roro-hamnen, medan ren asfalt används främst för körytor till och från hamnen.

Största markstensprojektet
Marksten ger en annan bärighet än bara asfalt, har större slitstyrka och är mer underhållsfritt. Underlaget är två lager asfalt och ett 40 millimeter tjockt skikt med stenflis med dimensioner från 4 till 8 mm. På detta läggs 10 centimeter tjock så kallad låsbar marksten, som ger ett tåligare ytskikt, mindre spårbildning och färre sprickor och sättningar. Stenen läggs maskinellt med hjälp av tre maskiner och slutjusteras manuellt. Mot slutet av 2018 har cirka 35 000 kvadratmeter lagts.

Markbeläggningen vid Norvik hamn är det största markstensprojektet i Sverige någonsin.

Klarar stora axellaster
– Marksten på asfaltsgrus kombinerar det bästa av två världar, säger Christoffer Höjer, ansvarig för maskinläggning på Stenteknik AB, som levererar beläggningen för hamnområdet. Marksten är slitstarkt och påverkas inte av frost och värme. Slitlagret blir ljusare, vilket sparar belysning. Eftersom stenarna kan röra sig en aning i sina fogar skapas en halvelastisk yta som klarar axellaster på över 100 ton och med asfaltgrus klarar ytan att fördela ännu större laster.

Av Gösta Löfström

Bild:
Visionen av blivande Stockholm Norvik Hamn är på väg att realiseras.