Nyheter

Hur gynnas länder av bolagsinkomstskatter?

Företagsskatter är en viktig inkomstkälla för många länder. De kan ge betydande inkomster som kan användas för att finansiera offentliga tjänster och stödja ekonomisk tillväxt.

Det finns ett antal sätt på vilka länder drar nytta av bolagsinkomstskatter. För det första bidrar de till att höja intäkter som kan användas för att finansiera offentliga tjänster och investera i infrastruktur. Detta kan leda till ekonomisk tillväxt och utveckling. För det andra kan de uppmuntra investeringar och skapa arbetstillfällen. Slutligen kan de bidra till att minska ojämlikheten genom att se till att företagen betalar sin rättvisa andel av skatten.

Sammantaget är bolagsskatter en viktig del av ett lands skattesystem och ger en rad fördelar. De bör beaktas när ett lands skattepolitik utformas.

Bolagsinkomstskatten i Sverige

Sverige har en bolagsskatt på 22 procent. Detta är något högre än genomsnittet för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) på 21 procent. Sveriges bolagsskattesats har varit relativt stabil under de senaste åren.

Svenska företag får dock en liten lättnad när det gäller skatter. De får dra av vissa utgifter, som kostnader för forskning och utveckling (FoU), från sin beskattningsbara inkomst. Detta avdrag kan vara värt upp till 30 procent av de stödberättigande FoU-kostnaderna.

På det hela taget är Sveriges bolagsskattesystem ganska enkelt och okomplicerat. Det finns inte många särskilda avdrag eller krediter tillgängliga. Detta gör det enkelt för företag som Casumo Casino Sverige att beräkna deras skattskyldighet.

Den svenska bolagsskatten är högre än genomsnittet, men företagen kan få en lättnad för FoU-kostnader. På det hela taget är det svenska bolagsskattesystemet enkelt och lätt att förstå. 

Bolagsinkomstskatten i andra länder 

USA har den högsta bolagsskatten i den utvecklade världen, 35 procent. Men många företag betalar inte ens i närheten av denna skattesats tack vare en rad olika kryphål och avdrag. Den effektiva bolagsskattesatsen (det belopp som betalas efter att alla kryphål har beaktats) är faktiskt mycket lägre, knappt 19 procent.

Däremot är bolagsskattesatsen i Japan endast cirka 20 procent, medan den i Kanada är 26,5 procent. I Europa varierar skattesatserna mycket från land till land, men är i allmänhet lägre än i USA. Till exempel är bolagsskattesatsen i Tyskland bara 15 procent.

Så varför har USA en så hög bolagsskattesats? En del av anledningen är att USA har en mycket komplicerad skattelagstiftning med alla möjliga avdrag och kryphål. Detta gör det lätt för företag att minska sina skattekostnader genom att använda kreativ bokföring.

En annan orsak är att den amerikanska regeringen är mer beroende av bolagsskatter än andra utvecklade länder. År 2015 stod företagen för cirka 10 % av alla federala intäkter i USA. I Japan däremot betalade företagen endast cirka 3 % av alla statliga intäkter.