Nyheter

Ökat antal resor i bantrafiken

Resandet i bantrafiken ökade under 2023. Antalet resor inom järnväg, spårväg och tunnelbana ökade totalt sett med 5 procent jämfört med 2022. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2023 genomfördes 721 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana. Största ökningen i antalet resor skedde inom tunnelbananmed 8 procent jämfört med 2022. Antalet resor på spårvägen ökade också (7 procent) medan järnvägen minskade obetydligt med mindre än en halv procent för helåret 2023.

Transportarbetet, vilket mäter den samlade reslängden för alla resenärer, ökade med 4 procent jämfört med 2022 och uppgick till över 15,6 miljarder personkilometer under 2023 (Figur). Transportarbetet på järnväg ökade med 3 procent, för tunnelbana 8 procent och spårväg 5 procent i jämförelse med 2022.

Enligt statistiken reste varje invånare i Sverige i genomsnitt 1 479 kilometer inom bantrafiken under 2023, fördelat på cirka 68 resor per person. Den genomsnittliga reslängden ökade med 51 kilometer och antalet resor per person ökade med 3 resor per person jämfört med 2022.

Utbudet av bantrafik minskade däremot något under 2023. Utbudet mätt som tågkilometer minskade 3 procent jämfört med 2022 och uppgick till 15,9 miljarder tågkilometer. Därav minskade järnvägstrafiken med 3 procent samt spårväg och tunnelbana med 1 procent vardera 2023.

Godstransporter på järnväg minskade något

Samtidigt som resandet inom bantrafiken visade en ökning, noterades en minskning av godstransporterna under 2023 jämfört med 2022. Totalt transporterades 68 miljoner ton gods på järnväg, vilket motsvarar en nedgång med 4 procent jämfört med 2022. Av den totala godsmängden transporterades 54 procent inrikes och 46 procent utrikes. Inrikes godstransporter minskade med 2 procent jämfört med 2022 och utrikes godstransporter minskade med 5 procent under samma period.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om bantrafik, www.trafa.se/bantrafik/bantrafik.
Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.