Nyheter

Vad betyder standarden SS-EN 14470-1 för brandsäkra skåp?

MSB:S senaste rekommendationer för brandsäkra skåp

Om du planerar att förvara brandfarliga vätskor i arbetslokalen, bör du välja brandsäkra skåp som uppfyller kraven enligt SS-EN 14470-1. Den europeiska standarden gäller sedan 2004 och stämmer överens med MSB:s senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor. SS-EN 14470-1 reglerar konstruktionskraven och provningsförhållandena för brandklassade skåp för förvaring av brandfarlig vara i arbetslokaler. Men exakt vad står det egentligen i SS-EN 14470-1 och vilka tester måste ett brandsäkert skåp klara innan det kan trygga säkerheten i din verksamhet?

Säkerhet för personal, räddningstjänst och verksamhet

Brandfarliga vätskor – till exempel lösningsmedel, smörjmedel, lacker och färger – används i stor utsträckning på många arbetsplatser. Under vissa omständigheter kan de dock bilda explosiva blandningar med luft. Det är inte själva vätskan som är farlig utan de gaser och ångor som de avger. Om flampunkten nås genom yttre värmeexponering kan en efterföljande antändning ske. Att döma av risken skulle det alltså vara direkt oansvarigt att förvara brandfarlig vara utan något skydd. Där människor vistas och arbetar måste fara undvikas till varje pris.

Provningskriterier för uppfyllande av standarden

Den europeiska normen beskriver utförandet och provningskriterierna för brandsäkra skåp som används för förvaring av brandfarlig vara i slutna behållare vid normal rumstemperatur och omfattar tre huvudsakliga säkerhetskrav:

 1. Minimering av brandrisken och skydd av skåpets innehåll i händelse av en brand under ett känt (testat) minsta tidsspann (brandskyddsklass).
 2. Minimering av ångor som avges till arbetsmiljön.
 3. Invallning av möjliga läckage i skåp.

I praktiken gör brandskyddsklassen att användaren, med beaktande av de gällande förhållandena, kan välja ett skåp som ger tillräckligt med tid att lämna lokalen, samt att brandmännen får tillräckligt med tid för att hinna in i byggnaden och ta kontroll över branden innan de brandfarliga varorna skapar ett brandinferno.

Hur många minuters brandmotstånd bör du ha?

SS-EN 14470-1 delar in brandsäkra skåp i 4 klasser beroende på deras brandmotstånd. Typklassernas siffror 15, 30, 60 och 90 anger minsta tid i minuter som det brandsäkra skåpet måste stå emot en brand. I många europeiska länder betraktas brandsäkra skåp med ett brandmotstånd på 90 minuter som den senaste tekniken. MSB:s rekommendationer med standard SS-EN 14470-1 gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas har varit gällande sedan 2014. Alla brandsäkra skåp som är klassificerade som typ 30 får användas på särskilda villkor. Brandsäkra skåp Typ 15 är inte tillåtna i Sverige. Som princip måste alltid minimikraven i de aktuella europeiska länderna följas. Dessutom är resultatet av riskbedömningen som de ansvariga på företaget gör avgörande för valet av brandsäkerhetsklass.
Om skåpet är ett brandsäkert skåp enligt SS-EN 14470-1 med angivelse av typklass, måste tillverkaren säkerställa att skåpet uppfyller konstruktionskraven i standarden och har godkänts vid provning av brandmotstånd som nämns under provningsvillkor i standarden. Skåpets brandmotstånd bestäms genom en typprovning. Skåpet värms under testet upp i en brandkammare motsvarande temperaturkurvan enligt SS-EN 1363-1:1999, 5.1.1 med öppen låga samtidigt som man mäter temperaturökningen inne i skåpet. Beroende på hur lång tid det tar tills den invändiga temperaturen vid en av de angivna mätpunkterna stiger med max. 180 K, klassificeras skåpet som Typ 15, 30, 60 eller 90. Man testar även om skåpet uppfyller de övriga kraven för SS EN 14470-1. Hit hör:

 • Dörrarnas självstängningsfunktion
  Skåpdörrarna måste stängas självständigt och helt från varje position. Stängningstiden är som mest 20 sekunder från tidpunkten då stängningsfunktionen aktiveras. Om ett spärrsystem har installerats, måste dörrarna stängas vid en omgivningstemperatur på 50 (+0/-10) °C på framsidan av skåpet.
 • Självstängande ventilationsöppningar
  De föreskrivna öppningarna för till- och frånluft måste stängas automatiskt om de utsätts för en temperatur på 70 (+/-10) °C.
 • Inredningens bärförmåga
  Hyllplanen och utdragslådorna i det brandsäkra skåpet måste klara den av tillverkaren angivna belastningen under brandförloppet.
 • Uppsamlingskärlets funktion. För uppsamling av läckage måste ett golvuppsamlingskärl finnas på plats under den nedersta avställningsytan. Uppsamlingsvolymen hos ditt spillskydd måste vara minst 10 % av volymen hos samtliga behållare som förvaras i skåpet eller minst 110 % av volymen hos den största behållaren. Golvuppsamlingskärlet måste vara fullt fungerande även efter branden.

Vad betyder GS-märket?

Utöver kraven för brandsäkerhet måste det brandsäkra skåpet erbjuda säkerhet för brukaren i det dagliga arbetet. GS-typgodkännandet från ett oberoende provningsorgan intygar att det brandsäkra skåpet uppfyller säkerhets- och hälsokraven enligt produktsäkerhetslagen (GS-märkning) Ett fokus är testning med avseende på varaktig funktion hos de brandsäkra skåpen samt användarsäkerhet. De mekaniska komponenterna (t.ex. dörrar och utdragslådor) utsätts för ett uthållighetstest. GS-märkningen utdelas enbart efter 50 000 öppningar/stängningar utan skador. Mätarställen för temperatur måste finnas på botten av skåpet (viktigt t.ex. för skåpkonstruktioner med underkörbar sockel) under brandprovet i brandugnen. Ett intyg om att alla komponenter i skåpet är fria från toxiska/cancerogena polycykliska aromatiska kolväten (PAK) måste kunna presenteras. Detta är bara några av de totalt 22 extra produktegenskaperna som måste vara uppfyllda.

NYHET! Säkerhetsskåp för litiumbatterier

Med 3 till 6 lagernivåer, golvuppsamlingskärl, 90 minuters skydd mot brand från utsidan och 60 minuters skydd mot brand från insidan. Modell SafeStore som lagerskåp utan elektronik. Modell SmartStore för förvaring av litiumbatterier med inbyggt säkerhetssystem (rökdetektorer, temperaturgivare), brandbekämpningsanordning (brandmotstånd >30 minuter) och teknisk ventilation.

Brandsäkra skåp – Direkt från egen produktion
Alla DENIOS produkter uppfyller normer och förordningar enligt lagstiftningen. Vi garanterar att våra produkter tillverkas enligt EU-riktlinjerna. Om du väljer ett brandsäkert skåp med brandskydd ur DENIOS sortiment, kan du vara säker på att detta är typgodkänt enligt SS-EN 14470-1 och att alla relevanta krav är uppfyllda.Detta säkerställer vi med omfattande interna processer för testning och även med externa kontroller. Vi producerar i 7 fabriker inom Europa, USA och Kina. Våra produkter genomgår en rad säkerhets- och kvalitetstester från TÜV och institutet för materialprovning innan de blir GS certifierade eller byggodkända. När detta är klart startas serieproduktionen .Fördelar: Väljer du DENIOS spillskydd och produkter, väljer du marknadens bästa och tillsammans får vi ett effektivt miljöskydd.