Nyheter

Godkänd detaljplan för idrottshall och besöksanläggning i Stöcke, Umeå

Detaljplanen för den planerade idrottsanläggningen i Stöcke har godkänts och förs nu vidare till kommunfullmäktige i Umeå kommun för antagande. Förutom en ny idrottshall ska den nya byggnaden fungera som en mötesplats och erbjuda lokaler för service och andra typer av aktiviteter.

– Den lokala gruppen som arbetar med det här projektet har gjort ett bra jobb med att förankra planerna lokalt. Att detaljplanen nu är godkänd är ett viktigt steg för att komma vidare, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Enligt planen kan anläggningen innehålla lokalnära verksamheter som till exempel butiker, café, kontor, gym, bibliotek, apotek, hantverk eller mindre utbildningslokaler. För att säkerställa att byggnaden anpassas till landskapet ska fasaden utformas med i huvudsak röd eller grå kulör samt att tak ska vara i huvudsak svarta i matt- eller blankt material. Byggnaden ska på sikt upplevas som en jordbruksbyggnad i landskapet.

Trafik till idrottshallen
Till den nya anläggningen kommer man från Västersidavägen. Eftersom det i detta skede inte går att exakt beräkna antalet tillkommande fordon bedöms ökningen av antalet motorfordon ligga i spannet 100–300 fordon/dygn på Västersidavägen. Trafikökningen bedöms inte bli lika stor på väg 523, eftersom delar av den biltrafik som i framtiden kommer att gå till den nya anläggningen redan idag går på väg 523.

– Placeringen av den nya besöksanläggningen i ett centralt läge i Stöcke gör att ökningen av biltrafik kan begränsas. Många som bor i Stöcke tränar i Umeå, vilket även det genererar biltrafik längs väg 523, delar av denna trafik är den som i framtiden istället kommer att gå eller cykla till den nya anläggningen, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Idéskiss: 3P Arkitektur