Nyheter

Effektivare kontroller av yrkestrafiken

Under en lång tid har problemet med olagliga yrkestransporter och osund konkurrens präglat transportbranschen. Sedan regeringsskiftet 2014 har en rad viktiga regeländringar genomförts för att skapa ordning och reda i branschen och därmed också öka trafiksäkerheten. Nu går regeringen vidare och tillsätter en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

– Jag vill se tuffare kontroller av yrkestrafiken, inte minst lastbilstrafiken. Det är viktigt för att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det ska råda sund konkurrens för svensk åkerinäring och schyssta villkor för de som arbetar inom transportbranschen. Det ska inte löna sig att fuska, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utredningen ska bland annat:
genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik.
föreslå hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten,
analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas,
lämna förslag för att möjliggöra införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller.
utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika.

Regeringen har sedan tidigare infört en rad insatser för att förbättra villkoren inom yrkestrafiken och öka trafiksäkerheten. Bland annat har regeringen möjliggjort för polisen och tullen att hindra fordon för fortsatt färd genom så kallad klampning. Regeringen har tillfört resurser så att cirka 400 poliser och bilinspektörer utbildats i kontroller av utländska lastbilar samt infört sanktionsavgifter vid överträdelser av cabotagebestämmelserna. Utredningen av effektivare kontroller är ett led i regeringens ambition att skapa ordning och reda på svenska vägar.

Resultatet av utredningen redovisas i två steg. Den 30 november 2020 redovisas uppdraget att utreda sanktionssystemet, förslag om trafiksäkerhetskontrollanter och sållningsprov i fråga om narkotika. Den 1 mars 2021 redovisas uppdraget att se över kontrollverksamheten av yrkestrafiken.