Nyheter

4700 behöver rekryteras: Fortsatt brist på bussförare, mekaniker och trafikledare

Transportföretagens nya rapport, Tempen på Bussbranschen, pekar på att rekryteringsbehovet är fortsatt högt, trots att pandemin har slagit hårt mot bussbranschen.

4700 personer behöver rekryteras under perioden 2021-2023. Om företagen inte lyckas rekrytera när pandemin släpper sitt grepp väntar samhällsekonomiska konsekvenser.

– Vi ser att det fortsatt kommer att behöva rekryteras ett mycket stort antal personer till bussbranschen trots den inverkan som pandemin har haft. När det kollektiva resandet vänder uppåt igen behöver företagen ha tillgång till personal för att klara samhällets och de enskilda resenärernas förväntningar och behov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft.

– Hälften av företagen i undersökningen har haft behov av att rekrytera bussförare under det senaste året. Av dessa företag rapporterar fyra av tio att de haft svårigheter med rekryteringen. Bland anledningarna finns exempelvis svårigheter att hitta anställda med rätt yrkesutbildning eller språkkunskaper, säger Caj Luoma.

– Utbildningsinsatser är nyckelfaktorn för att rekryteringen ska kunna fortgå, vi vet också att branschen under pandemin har tappat anställda som har hittat till andra branscher och som inte kommer att återvända. Det finns med andra ord stora behov av att växla upp insatserna så att det kollektiva resandet inte drabbas av en kompetenskris, fortsätter Caj Luoma.

Svårigheten att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser om turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar exempelvis var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det svårare för lokala företag att anställa och försvårar exempelvis också för föreningsverksamhet, samtidigt som det även kan leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande med högre miljöpåverkan som följd.

Fakta: Nyckelfynd från rapporten

4 av 10 företag som försökt rekrytera bussförare under det senaste året har upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens.

Det sammanlagda rekryteringsbehovet i de tre yrkesgrupperna under 2021–2023 uppskattas till 4 700 personer.

Under kommande året avser branschen att rekrytera knappt 1 700 personer i de undersökta yrkesgrupperna.

Inom 1–3 år bedömer man att ytterligare 3 000 personer behöver rekryteras.

Bild av Alex Fox