Nyheter

Förslag: Samordnade biljettsystem mellan regionerna

Regeringen vill göra det lättare att resa kollektivt mellan olika regioner. Trafikverket får därför i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna ska utformas för att de ska kunna utveckla och samordna sina biljettsystem.

– Den som vill resa kollektivt över regiongränserna måste i dag anpassa sig efter många olika biljettsystem. Regeringen vill underlätta för resenärerna så att fler i hela landet kan välja att resa klimatsmart till jobb och skola, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna för att utveckla och integrera regionala biljettsystem bör utformas. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.

Bakgrund:

I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen medel för införande av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. I samband med genomförandet visade det sig finnas behov av att justera inriktningen för hur ett system bäst utformas. Regeringen anser att de befintliga biljettsystemen, som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, bör anpassas för att dessa bättre ska kunna samordnas. Regeringen har därför i vårändringsbudgeten föreslagit att Trafikverket genom ett utvidgat anslagsändamål ges möjlighet att medfinansiera regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera regionala biljettsystem. Nu får Trafikverket i uppdrag att föreslå hur det stödet ska utformas.