Nyheter

Malmö stad anlitar Rejlers för ombyggnation och utbyggnad av infrastruktur i Västra Hamnen

Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad har gett Rejlers uppdraget att projektera ombyggnad och utbyggnad av infrastrukturen i Västra Hamnen, för att stödja den fortsatta expansionen av stadsdelsområdet Citadellsfogen.

Citadellsfogen är en sju hektar stor yta som utgör Västra Hamnens sydvästra entré. Området planeras att utvecklas till en tät och blandad stadsdel med bostäder, kontor, förskola, parkeringshus och centrumverksamheter. För att säkra framkomligheten för alla trafikslag krävs omfattande ombyggnationer av den befintliga infrastrukturen.

Rejlers har anlitats för projekteringen av Citadellsfogens gator och parker. Uppdraget omfattar leverans av kompletta bygghandlingar och förfrågningsunderlag för ombyggnad och utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, kanalrum och parkområden, allt i enlighet med den nya detaljplan som antagits för området. Arbetet inleds före sommaren och förväntas vara klart under 2025.

– Vi är glada och stolta över att Malmö stads Fastighets- och gatukontor har gett oss förtroendet att utforma strukturen av en ny stadsdel och skapa en fungerande miljö för alla trafikanter, säger Jimmy Tran, Business Unit Manager på Rejlers division Infrastructure.