Nyheter

Konstruktionsmiss på bro över Indalsälven tvingar fram förändringar under byggtiden

Den nya bron som byggs över Indalsälven vid Lit norr om Östersund är för låg och måste höjas. En miss i projekteringen rättas nu till och det blir en kostnadsfördyring på bortemot tio miljoner kronor som Trafikverket inte avser att stå för.

– De första indikationerna på att bron skulle bli för låg fick vi före jul, men först vid månadsskiftet februari mars i år fick vi klart för oss digniteten på problemet, säger Trafikverkets projektledare Samuel Nilsson.

– Som tur är hade vi inte kommit så långt med bygget utan hinner förstärka och höja stöden innan överbyggnaden ska på plats. Vi räknar med en kostnadsfördyring på fem till tio procent. Ansvarsfrågan är ej utredd, men vi har anmält projekterande konsult för fel i bygghandlingarna.

Höjs med 50 centimeter

Indalsälvens vattenflöden når högre än vad konstruktören beräknat. Riskerna med felet i projekteringen var dels att det kunde uppstå problem under byggtiden, eftersom det är stor variation i vattenflödena, dels att bron inte skulle leva upp till föreskrifter i vattendomen. Därtill kommer de planerade grönytorna under bron nu att uppfylla en höjd som möjliggör gångpassage.

Bron höjs med 50 centimeter vid ena landfästet och med 70 centimeter vid det andra. Avsikten är att åstadkomma tre meters segelfri höjd vid normalvattenstånd. Vattenmagasinet är korttidsreglerat, vilket medför att vattennivån i älven snabbt kan förändras och variera 60 centimeter på ett dygn.

Bygget påbörjades i höstas och bron beräknas vara klar i slutet av 2019. Under sommaren slutförs arbetet med brostöden. Det blir en 400 meter lång betongbro med sex stöd i vattnet, som leder väg 796 över Indalsälven. Den blir tvåfilig med plats även för gång- och cykelbana och den ska ersätta den gamla bron som är i dåligt skick och som blott rymmer ett körfält och som därför är ljusreglerad.

Efterlängtad förbindelse

Bron är en viktig länk mellan Lit och Södra Söre. Den nya förbindelsen byggs 13 meter uppströms den gamla uttjänta bron som är i så dåligt skick att trafiken över den har fått begränsas. Betongen bedöms som slut och sprickbildningar, som inte fullt ut låter sig repareras, har uppstått.

Den nya bron har varit efterlängtad i decennier av boende på båda sidor om älven. Bland annat ser många fram emot att bron blir bredare och kommer att tåla tyngre trafik än den gamla.

För ett år sedan gav Mark- och miljödomstolen klartecken för nybygget samt för rivning av den gamla älvförbindelsen, vilket kommer att ske sedan den nya bron tagits i bruk.

FAKTA:

Bygge av ny bro över Indalsälven i Lit

Kostnad: 96 MKR + fördyring 5 – 10 MKR

Byggherre: Trafikverket Region Mitt

Totalentreprenör: Peab Anläggning AB