Nyheter

Ny bro i Halmstad ett lyft för Kattegattleden

Kattegattleden, cykelleden mellan Helsingborg och Göteborg, har fått en mer kustnära och bilfri sträckning närmast söder om Halmstad. En ny gång- och cykelbro över Genevadsån har efter flera års ansträngningar förverkligats i vår.

Det är en stålbro som är 2,5 meter bred och 20 meter lång som anlagts på borrade stålrörspålar på land, fyllda med betong. Erosionsskydd av sten skyddar landfästena och brokonstruktionen. Bron har byggts på annan plats och lyfts på plats med kran från intilliggande E6.

– Bron har varit efterlängtad under lång tid, berättar Sabina Söderberg, projektledare vid teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun. Nära vägbanken på västra sidan om E6 ansluter ett Natura 2000-område och de två naturreservaten Tönnersa- respektive Gullbrannareservatet. Bron är anlagd utanför dessa gränser för att åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan.

Projektet har varit planerat i flera år och efter sommaren 2017 fick Halmstads kommun tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga bron över Genevadsån.

Av hänsyn till miljön och för att minimera störningarna var det nödvändigt att bron byggdes under vintern. Genom att brofästena står en bit in på land på båda sidor har arbetena i vatten begränsats och risken för grumling av vattnet minimerats, säger Sabina Söderberg.

Förbinder två naturreservat

Med den nya bron får Kattegattleden en mer kustnära sträckning genom de båda naturreservaten. Bron binder ihop reservaten och ökar tillgängligheten för friluftslivet i området mellan E6 och Laholmsbukten.

I Genevadsån vandrar lax, havsöring, havsnejonöga och ål, men inga viktiga lekplatser eller ståndplatser finns nedströms bron. Det innebär att påverkan på fisk och fiskens miljö är liten. Det har också ställts krav på att entreprenören iakttar försiktighet vid arbetena.

Kattegattleden är en 37 mil lång cykelled utefter kusten mellan Helsingborg och Göteborg. Den är indelad i åtta delsträckor av varierande längd och går genom kustkommunerna Höganäs, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Kattegattleden har utsetts till Årets cykelled i Europa 2018.

FAKTA:

Anläggande av GC-bro i Halmstad

Bro över Genevadsån

Entreprenadkostnad: Cirka 3 MKR

Byggherre: Halmstads kommun

Totalentreprenör: Jonab Anläggnings AB