Nyheter

Miljöpartiet vill få bort tunga lastbilar ur stan

Över 7 000 tunga lastbilar kör i Göteborg – varje dag. De bidrar till stora klimatutsläpp, hälsofarlig luft och sämre trafiksäkerhet. Det finns också en risk att lastbilar kan användas till terrorattacker. Miljöpartiet i Göteborg föreslår åtgärder som kan få bort lastbilarna ur stan. Åtgärder som minskar utsläppen, ökar trafiksäkerheten och minskar risken för terrorattacker. Kampen mot klimathotet och terrorismen kan gå hand i hand.

Under år 2016 kördes över 2,7 miljoner lastbilstransporter med start och slut i Stor-Göteborg, med stora mängder utsläpp som förorenar göteborgarnas luft.

– Vi behöver minska lastbilstransporterna i staden och  ställa högre miljökrav på de lastbilar som finns kvar, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lastbilar är en stor risk för trafiksäkerheten och terrorattacker. Gående och cyklister är mest utsatta. Nu utvecklas ny teknik som automatiskt bromsar när det finns risk för krock. Miljöpartiet vill att Göteborg ska vara en testarena av automatiska nödbromsningssystem. Tillsammans med näringslivet ska Göteborgs stad delta i utvecklingen för att förhindra krock med fotgängare och cyklister. Dessa system behöver snabbt bli standard i alla tunga fordon.

Problemet med luftmiljö som orsakas av tunga lastbilar är stora utsläpp av partiklar och kväveoxider. Därför föreslår Miljöpartiet att Miljözon 3 ska införas innanför Vallgraven så att bara de bästa lastbilarna får köra där., Det skulle minska utsläppen av koldioxid med 10 000 ton per år. I miljözon 3 får bara lastbilar som är elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

– Miljözon 3 innanför Vallgraven skulle ge väldigt bra klimateffekt och dessutom mindre buller och bättre luft. Det är obegripligt varför inte alla partier driver detta, säger Ulf Kamne.

En stor del av lastbilarna i Göteborg fraktar gods till och från Göteborgs hamn. Det vill Miljöpartiet lösa genom att det kommunala bolaget Göteborgs hamn skapar externa omlastningsstationer utanför staden. Då kan godstransporterna genom staden skötas på ett effektivt och miljöanpassat sätt med de bästa och nyaste lastbilarna. Hamnen kan då också tydligt styra trafiken till de optimala tiderna på dygnet och alla transporter av farligt gods genom staden kommer ske så trafiksäkert som möjligt.

– Hamnen styr ju vi över eftersom vi äger den och den här lösningen som skulle göras tillsammans med näringslivet betyder mer än vad många först tror. Tyvärr körs idag farligt gods där det inte är tillåtet och det kan bli farligt för göteborgarna. Den risken måste vi bli av med, säger Ulf Kamne.  

Miljöpartiet vill också utnyttja de möjligheter som finns att transportera gods på vatten i Göteborg. Båttransporter är energieffektiva, fler sådana kan minska trycket på gatorna. Pråmar kan ta stora mängder gods.

– De lastbilstransporter som kommunen själva skapar måste styras upp. Vi behöver ha samlastningsstationer så att vi minimerar antalet lastbilstransporter vid skolor och förskolor. Färre lastbilar är bra både för barnen och för klimatet, säger Ulf Kamne.

FAKTA
Såhär vill Miljöpartiet få bort tunga lastbilar ur stan
•    Flytta mer av godstrafiken till älven

•    Skärpa miljökraven på lastbilarnas utsläpp
•    Bygga samlastningsstationer utanför stan för hamnens gods