Nyheter

Fortsatt politisk enighet om Västerås hamns utveckling

Det nya politiska styret i Västerås är fortsatt överens om hamnens utveckling. Utveckling Västerås, som kvartetten kallar sig har tagit fram ett gemensamt samarbetsprogram på 140 punkter.

På punkt 110 i samarbetsprogrammet går att läsa ”Fullfölj Västerås del av Mälarprojektet så att Västerås hamn kan ta emot Mälarmaxbåtar.”

Det tidigare politiska styret i Västerås var även det överens om att fortsätta på den inslagna vägen att fortsätta investeringar och utveckling av Västerås hamn. En inriktning och arbete som nu fortsätter med Västerås nya politiska styrning genom Utveckling Västerås.

I början av september kom ännu ett investeringsbeslut för Västerås hamn då kommunfullmäktige fastslog att 145 miljoner ska investeras i hamnens utveckling. Samtidigt togs beslut om att 70 miljoner investeras i att Johannisbergsvägen får en ny planfri korsning.

Kommunfullmäktige var under mötet överens i sitt beslut. Besluten om investeringarna följer inriktningen på utvecklingsplanen för Västerås hamn. De är nödvändiga för att få ut full effekt av de totala investeringarna kopplade till Mälarprojektet, som Västerås stad är en del av.

Skälen till hamnutvecklingen är många. Större båtar ska kunna angöra Västerås hamn för att lasta och lossa gods. Kajerna och ytorna i hamnen har brister och behöver rustas upp. Västerås vill öka mängden gods på Mälarens farleder och samtidigt minska slitage och överbelastning på vägar och järnvägar. De upprustade kajerna och ytorna i hamnen gör det möjligt att muddra i farlederna in mot Västerås, och att därefter ta hand om muddermassor. Flera verksamheter väntas flytta in på hamnområdet och ytan måste optimeras.

Första etappen av upprustningen i hamnområdet kommer att möjliggöra en effektiv hantering av bränsle till Mälarenergi och deras nya bränslepanna. Det ska vara klart sommaren 2019. Den andra etappen ska vara klar runt 2020 inför muddringen.

70 miljoner investeras för att Johannisbergsvägen ska kunna förses med en bro som går över Kraftvärmegatan, infartsvägen till hamnen. Bron blir en planfri korsning för att undvika konflikter mellan hamnens trafik och övrig trafik längs Johannisbergsvägen. Korsningen beräknas bli klar sommaren 2020.

Foto: Sjöfartsverket