Nyheter

Halva detaljhandelns butiksbestånd är kedjeanslutet

Detaljhandeln går igenom en strukturomvandling. Digitalisering, automatisering och globalisering kommer att förändra branschen i grunden. För att förstå dessa krafters inverkan på branschen måste butiksbeståndet kartläggas på djupet.

Handelsrådet har mot bakgrund av detta finansierat en studie med syfte att beskriva ett antal områden av intresse inom detaljhandeln.

Det har under lång tid saknats heltäckande kartläggningar av detaljhandeln. Ett flertal studier undersöker olika aspekter av branschen men inga försök har gjorts att slå samman dessas datakällor. Inom ramen för projektet ”Handelns struktur och utveckling” har en sådan unik sammanslagning gjorts.

– Detaljhandeln är inne i en tid av stora förändringar. Då behövs bästa tänkbara beslutsunderlag, säger Handelsrådets vd Andreas Hedlund och fortsätter:

– Med den här unika studien tillfogas ytterligare en pusselbit i beslutsunderlaget, såväl för retailföretag som för forskare och utbildare, fastighetsägare och köpcentrumförvaltare, kommunala tjänstemän och politiker.

Studien leder fram till ett flertal intressanta resultat. Bland annat går det att se en tendens till att kedjekoncentrationen är högre i branscher där digitaliseringen gått längre. Vidare framkommer att det finns ett stort antal små detaljhandelskedjor i Sverige, över hälften av kedjorna har färre än tio butiker.

– Vi vet att 14 bolag står för över hälften av omsättningen i detaljhandeln men likriktningen är svagare om vi ser till butiksbeståndet. Det finns cirka 300 kedjor som inte ens har tio butiker, säger Andreas Svensson, senior konsult på HUI Research och fortsätter:

– Många av de mindre aktörerna har inte tillräckligt med kapital och kunskap för att kunna göra de investeringar som krävs för att möta den fysiska detaljhandelns kommande utmaningar.

Resultaten i korthet:
Det finns 538 kedjor i detaljhandeln.
De 40 största kedjorna står för 50 procent av de kedjeanslutna butikerna.
Mer än 65 procent av de fristående butikerna omsätter mindre än fem miljoner kronor per år. Motsvarande siffra för de kedjeanslutna butikerna är 15 procent.
Snittantalet butiker i en kedja är 35.
Medianantalet butiker i en kedja är 8.
Kedjorna står för högst andel av butikerna i Västerbottens län (62 procent) och lägst andel i Skåne län (47 procent).
Handelsområden står för 6 procent av butikerna men 20 procent av omsättningen i den fysiska detaljhandeln.