Nyheter

Virtuell verklighet underlättar ombyggnad av pumpstation och avloppsreningsverk

Just nu pågår flera olika insatser för att bättra Umeås avloppssystem. Bland annat renoveras en större pumpstation och i Umeås avloppsreningsverk skall slamavvattningen ses över. Sweco har fått i uppdrag av det kommunala VA-bolaget Vakin att projektera och skapa VR-modeller som underlättar beslut i val av åtgärder.
En växande befolkningsmängd i kombination med att delar av avloppssystemet är ålderstiget gör att Vakin planerar för renovering. Ombyggnationen av pumpstationen minskar risken för läckage i Umeälven samtidigt som möjligheterna till fjärrövervakning ökar.
Eftersom ombyggnad under befintlig drift i trånga utrymmen ställer stora krav på god arbetsmiljö, både vid renoveringen och i driftskedet, skapade Sweco VR-modeller för att visa på olika alternativa lösningar.
– Med VR-modellen kan kunden och driftpersonal enklare se och uppleva hur utrymmet och servicemöjligheterna för maskindelarna blir, så som åtkomstmöjligheter till ventiler med mera. Bilder från VR-modellen kunde även användas för att visa boende i området hur pumpstationen kommer att se ut efter renoveringen. Vi skapade även en 3D-printad modell av pumpstationen, berättar Mathias Larsson, som är uppdragsledare på Sweco.
Vakins projektledare Matthias Grimm, berättar att de valde att visualisera pumpstationen som VR-modell eftersom steget från 3D-projektering till VR-modell låg nära till hands.
– Vi såg tidigt fördelarna med VR-modellen för att få en uppfattning om utrymmena, serviceytor, driftsperspektiv, alternativa uppställningar och montage, och arbetsmiljöaspekter. Att visualisera och uppleva ombyggnationen med möjligheten att ”kliva in” i anläggningen skapade en stark känsla i projektet. Projektdeltagarna tyckte att steget till VR-modellen kändes som en naturlig del i projekteringsprocessen och vi är övertygade om att vi kommer att använda oss av tekniken även fortsättningsvis. Också för att samarbetet med Sweco har fungerat mycket bra och konsulternas engagemang i projektet och VR-modellen har varit mycket starkt, säger Matthias Grimm.
I uppdraget som rör ombyggnad av en befintlig pumpstation projekterar Sweco hela ombyggnationen. Det innebär att flera kompetensområden är involverade så som arkitekter, byggkonstruktörer, anläggningskonsulter samt miljö- och vattenkonsulter.
Bild: Sweco