Nyheter

Ökad säkerhet i framtidens mobilnät

I dag, torsdag den 29 augusti, lämnade regeringen ett förslag om bättre skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning till Lagrådet. Förslaget innehåller regler för hur tillstånd för radioanvändning ska beviljas eller nekas och vilka krav som medföljer ett tillstånd.

– Med den nya lagen blir det möjligt att utesluta komponenter, leverantörer eller operatörer, om de kan antas utgöra en fara för Sveriges säkerhet, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Digitaliseringen fortsätter och med ny teknik, t.ex. 5G, kommer många nya möjligheter att öppnas upp för samhällsutvecklingen. Men med ny teknik följer också risker. Utvecklingen av digital teknik som är beroende av frekvenser måste ske under kontrollerbara former och med hög säkerhetsnivå. Även vid utbyggnaden av näten behöver säkerhetsnivån kunna möta dagens och framtidens behov. Med förslaget vill regeringen komma till rätta med eventuella säkerhetsproblem vid utbyggnad av digital infrastruktur som t.ex. 5G-nätet.

Regeringen föreslår i förslaget till Lagrådet att:

En förutsättning för att få tillstånd beviljat är att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka fara för Sveriges säkerhet.
Tillstånd ska kunna förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
Det ska vara en förutsättning för att medge en överlåtelse eller uthyrning av tillstånd att radioanvändningen inte kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet och att förvärvaren inte tidigare fått tillståndet återkallat på grund av att denne antagits ha orsakat fara för Sveriges säkerhet.
Ett tillstånd ska få återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet.
Företag som har tillstånd för radio och tv ska inte omfattas av regleringen.
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska få överklaga beslut som rör punkterna 1–4 till allmän förvaltningsdomstol.
Det ska införas sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra att Post- och telestyrelsen får nödvändigt beslutsunderlag för att fatta beslut enligt punkterna 1–4.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 december 2019.